نظریه ناهماهنگی و تباین دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.ج- نظریه ناهماهنگی و تباین
پیروان این نظریه معتقدند مزاح از كنار هم گذاشتن دو یا چند مفهوم ظاهراً نامرتبط كه در ذهن مزاح كننده با یكدیگر مقایسه و در كنار هم گذاشته می شوند و به دست می آید. روان شناسان طرفدار این نظریه معتقدند كه دریافت مشابهت یا تفاوت بین امور، عامل مزاح است و از آن جا كه مزاح معمولاً سبب تبدیل بحثی منطقی به بحثی نامربوط و بیهوده می شود لذا خنده آور می شود. به خوبی مشخص است كه این نظر با نظرات شناختی نوین در روان شناسی مطابقتهایی دارد. راسكین (1985) معتقد است از نظر پیروان این نظریه در موقعیت های فشارزا، شوخ طبعی، پهنه دیدگاه فرد را به سوی حل هر چه مؤثرتر مشكلات و سازگاری بیشتر با محیط و فشارها گسترش می دهد. طبق این دیدگاه، مزاح در موقعیتهای فشارزا موجب افزایش احساس تسلط، عزت نفس و اعتماد به خود می شود (راسكین، 1985). ساراسون و ساراسون (1987) نیز بر این باورند كه مزاح می تواند به عنوان روشی جهت كسب آرامش روانی در شرایط تشنج زا و پر دردسر به كار رود. در سالیان اخیر نظریه های دیگری از سوی روان شناسان دربارة مزاح ارائه شده كه از آن جمله می توان به نظریه راسكین (1985) اشاره كرد. نظریه راسكین مبتنی بر معنی شناسی است نظریه راسكین توجهی به موضوعی یا علل خنده ندارد بلكه به این مسئله می پردازد كه چگونه یك مطلب، رفتار یا مسئله شوخی تلقی می گردد.
تئوریهای متعددی دربارة شوخ طبعی وجود دارد و در جستجو برای سر نخ هایی كه رشد خلاقیت را ارتقا می بخشد می توانیم از همة آنها استفاده كنیم. تئوری برتری بر آن است كه ریشه های شوخ طبعی در پیروزی بر دیگران است. تئوری عدم تجانس تأكید دارد كه شوخ طبعی ناشی از ساختن جفت های بی اربتاط و نامتناسب ایده ها یا وضعیت هایی است كه از آداب معمول ناشی می شوند. بر طبق تئوری غافل گیری عوامل شگفت زدگی، هراس ناگهانی یا شوك، یا غافل گیری شرایط لازم بریا شوخ طبعی است. تئوری دو جنبگی مدعی است كه اساس شوخ طبعی وقوع همزمان احساسات یا عواطف ناسازگار است. تئوری فراغت یا رهایی ادعا می كند كه اساس شوخ طبعی رهایی از تنش یا محدودیت یا آزاد كردن تنش اضافی است. طبق تئوری پیكربندی شوخ طبعی وقتی اتفاق می افتد كه عواملی كه بدواً غیر مربوط تلقی می شده اند ناگهان به هم ارتباط داده شوند. در تئوری روان كاوی اساس بر این است در شوخ طبعی نوعی صرفه جوئی در به كار بردن احساسات وجود دارد. به عبارت دیگر شوخ طبعی واقعه ای است كه حادث شدن آن معمولاً آنچه را كه ممكن است باعث تحمل رنج شود به چیزی بی اهمیت تبدیل می كند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment