نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی-دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.

ب- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی [1]:

طرفداران این نظریه معتقدند كه مزاح و خنده منجر به گشایش خلق و خوی و تشفی انرژی روانی شده نتیجتاً موجب تعادل و آرامش روانی فرد می شود. شاید مشهورترین نظریه تخلیه و آسودگی متعلق به فروید باشد. فروید (1916) در كتاب (شوخیها و ارتباط آنها با ناهشیاری [2]) اظهار می دارد كه مزاح راهی جهت رهایی از رفتارها و افكار بازدارنده و سانسور شده است. براساس نظریه فروید (1916)، تخلیه انرژی روانی از طریق مزاح نوعی تلاش اقتصادی و حسابگرانه و صرفه جویانه و در عین حال ناخودآگاهانه برای برون ریزی تنشهاست او معتقد است كه بین رؤیاها و مزاح تشابهات فراوانی وجود دارد و در هر دو مورد فرد به طور ناخودآگاه و به شیوه یی نمادین [3] نسبت به ارضای تمایلات واپس زده شده و كنش زای خویش مبادرت می ورزد.

19- Release

20- Wit and its Relation to the unconscious

21- Symbolic

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment