1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 18
1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 18
1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 19
1-8-2-5-پیشگیری پلیسی 19
1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 20
1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 21
1-8-2-9-پیشگیری اجتماعی 22
1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 22
1-9-مراحل پیشگیری 23
1-9-1-مرحله اول پیشگیری 23
1-9-2-مرحله دوم پیشگیری 23
1-9-3-مرحله سوم پیشگیری 24
1-9-4-قوه قضائیه: 24
1-10-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 27
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 39
2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 40

پایان نامه

2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 40
2-2-3-: بند «چ» ماده 43 40
2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 44
2-4-1-دلبستگی یا وابستگی 45
2-4-2- تعهد: 45
2-4-3- درگیر بودن: 45
2-4-4- ایمان یا باور: 46
2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 49
2-6-نظریه کنترل اجتماعی 50
2-6-1-وابستگی 51
2-6-2-تعهد 51
2-6-3-درگیری 52
2-6-4-اعتقاد 52
2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 52
2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 54
2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 54
2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 56
2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 62
2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 67

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ 71
2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ 71
2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 72
2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 73
2-8-5-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 74
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 77
3-1- مقدمه 78
3-2-روش تحقیق 78
3-3-جامعه آماری 78
3-4-2-برآورد حجم نمونه 79
3-5-ابزارهای پژوهش 80
3-6-روایی پرسشنامه 80
3-7-پایایی پرسشنامه 80
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 81
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 82
3-10-1- موقعیت و وسعت 82
3-10-2- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-2-1- خصوصیات جمعیتی 83
3-10-2-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 112
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 123
5-1- مقدمه 124
5-2- نتیجه‌گیری 124
منابع و مآخذ: 132
فهرست جداول
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 113
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 114
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 115
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 116
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 116
جدول 4-8- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 118
جدول4-9- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 118
جدول 4-11- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 120
جدول4-12- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 120
جدول 4-14- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم 121
جدول4-15- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم 122


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *