2-3  سرمازدگی و یخبندان. 10

2-3-1 تنش سرما 12

2-3-2 تنش یخبندان. 12

2-3-3 تعریف و مفهوم یخبندان. 13

2-4-4 عوامل مؤثر بر یخبندان. 13

الف-  عوامل مکانی.. 13

ب- عوامل زمانی.. 15

2-3-5  انواع یخبندان. 16

الف- یخبندان فرارفتی.. 16

ب- یخبندان تابشی.. 16

2-4  پیش بینی یخبندان. 18

2-4-1  پیش بینی کوتاه مدت یخبندان. 18

2-4-2 پیشبینی محلی یخبندان. 18

2-4-3  پیشبینی سینوپتیکی یخبندان. 18

 

2-4-4  پیش بینی آماری.. 19

2-5  دمای هوا و یخبندان. 19

2-6  خسارتهای ناشی از سرمازدگی.. 26

2-7  روشهای محافظت از سرما و یخبندان. 26

2-7-1 روشهای غیر فعال مقابله با سرمازدگی.. 27

2-7-2 روشهای فعال در زمان بروز سرما  برای مقابله با سرما زدگی.. 32

2-8  استفاده از کشاورزی دقیق به عنوان یک راهکار جدید. 56

پایان نامه و مقاله

2-8-1 تعریف کشاورزی دقیق. 56

2-8-2 GPS (سیستم مکان یاب جهانی) 57

2-8-3 GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) 57

2-8-4  RS  (سیستم سنجش از راه دور) 60

2-9 جمع بندی.. 62

فصل سوم  : مواد  و  روش ها 63

3-1 مقدمه. 64

3-2 روش کار. 65

3-2-1 تهیه نقشه توسط نرم افزار Google Earth. 65

3-2-2 مکان یابی حدود باغ توسط گیرنده GPS. 66

یک مطلب دیگر :

3-2-3 ثبت درجه حرارت باغ. 67

3-2-4 تهیه نقشه های دمایی.. 69

3-2-5 انتخاب یک سیستم حفاظت مناسب.. 70

3-2-6 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 79

فصل چهارم : نتایج و بحث.. 85

4-1 مقدمه. 86

4-2 مکان یابی نقاط پر خطر. 86

4-3  به کار گیری نقشه های دمایی سه بعدی.. 93

 

4-4  تعیین مکان یک سیستم حفاظت مناسب.. 99

4-4-1 کاربرد نقشه های دمایی در مکان یابی برای هرنوع سیستم. 99

4-4-2 تعیین موقعیت سیستم چاهک معکوس.. 100

4-4-3  تعیین موقعیت بخاری های باغی.. 102

4-5 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 110

4-5-1 اثر متقابل دو بخاری شبیه سازی شده 112

شبیه سازی به وسیله نرم افزار Fluent 112

فصل پنجم : نتیجه گیری  و پیشنهادات.. 114

5-1 مقدمه. 115

5-2 نتایج حاصل از مکان یابی نقاط پر خطر. 115

5-3 تعیین موقعیت سیستم چاهک معکوس با استفاده از نقشه های دمایی.. 116

5-4 تعیین موقعیت بخاری های باغی با استفاده از نقشه های دمایی.. 116

5-5 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 117

5-6 پیشنهادات.. 117

منابع فارسی.. 119

منابع انگلیسی.. 122

(پیوست 1) 128

(پیوست 2) 134

(پیوست 3) 135

(پیوست 4) 136

(پیوست 5) 149

(پیوست 6) 150

(پیوست 7) 151

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *