میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس -پایان نامه روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود كیفیت آموزش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را درنحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی از زمینه هایی که سهم عمده ای از این تغییرات را به خود اختصاص داده، یادگیری است. نقش فناوریهای اطلاعاتی در چرخه یادگیری بسیار اهمیت دارد. در یادگیری به شیوه سنتی، فرد مجبور بود که به طور مداوم بخواند و بنویسد و ارتباط تقریبا یک طرفه بود. اما با بکارگیری فناوری اطلاعاتی در یادگیری، فرد علاوه بر مهارتهای پایه، نیازمند داشتن مهارت در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی می باشد. یادگیری های مبتنی برفناوریهای نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی، توانسته است بسیاری از ناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را درآموزش به وجود آورد (یونسكو، ۲۰۰۲).

یكی از مستدل ترین دلایل برای استفاده از فناوری اطلاعات در یك سیستم آموزشی این است كه آنها یادگیری كاربران و فرایند انفرادی كردن برنامه درسی را تسهیل می كنند، به یادگیرندگان اجازه می دهند سرعت یادگیری را خود تعیین كنند و منابع اطلاعات را گسترش می دهند. همچنین موجب افزایش یادگیری فعال می شوند و موجبات تعامل بین همسالان و گروههای مختلف و معلمان را فراهم می كنند. بیشتر افراد معتقدند كه كیفیت و اثر بخشی یادگیری از طریق استفاده از فناوری اطلاعات، چندین برابر افزایش می یابد، این فناوری ها برای معلمان امكان مبادله اطلاعات جدید و به روز كردن مطالب یادگیری را فراهم می آورد (عطاران، ۱۳۸۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در تدریس معلمان چقدر است؟

۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در روش های تدریس معلمان چیست؟

۳- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟

۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه

  • 1

Leave a comment