مقدمه:                                                                                                            21
2-1- مفاهیم و تعاریف پژوهش                                                                               21
2-1-1- سیمای شهر                                                                                          21
2-1-2- منظر شهر                                                                                            22
2-1-3- محیط بصری شهر                                                                                    22
2-1-4- سازمان بصری شهر                                                                                   25
2-2-چارچوب و مبانی نظری تحقیق                                                                         25
2-2-1- مدیریت شهری                                                                                       25
2-2-2- مدیریت بصری شهر                                                                                  26
2-2-2-1- اهمیت محیط بصری شهر                                                                       27
2-2-3-         رویکردها و معیارهای مدیریت بصری                                                                29
2-2-3-1-رویکرد ها                                                                                           30
2-2-3-1-1- رویکرد ادراکی                                                                                 32
2-2-3-1-2-رویکرد کالبدی – تاریخی                                                                      33
2-2-3-1-3- رویکرد طبیعت محور                                                                         34
2-2-3-1-4-رویکرد کالبدی- بصری                                                                        35
2-2-3-1-5-تلفیق رویکرد کالبدی- بصری و اداراکی                                                      37
2-2-3-1- معیارها                                                                                            39
2-2-4-پیشینه پژوهش                                                                                       40

پایان نامه

2-2-4-1- پژوهش های انجام شده در جهان                                                               41
2-2-5- تهران                                                                                                  51
2-2-5-1- اهمیت مدیریت بصری شهر تهران                                                              51
2-2-5-2- سازمانها و مجموعه های مرتبط با مدیریت بصری شهر تهران                                52
2-2-5-3- عوامل موثر بر مشکلات بصری در ایران                                                                  53
2-2-6- نتیجه گیری و مدل تحلیلی                                                                         60
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه                                                                                                            62
3-1-روش تحقیق                                                                                              62
3-2-جامعه آماری                                                                                              62
3-3-حجم نمونه                                                                                                         64
3-4-روش نمونه گیری                                                                                        64
3-5-محدوده زمانی و مکانی                                                                                   64
3-6- ابزار و روش های گردآوری                                                                             65
3-7- پرسشنامه پژوهش                                                                                                65
3-8-پایایی و روایی پژوهش                                                                                   68
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           68
3-10-ملاحظات اخلاقی                                                                                                71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

یک مطلب دیگر :

مقدمه                                                                                                            73
4-1-تحلیل جمعیت شناختی نمونه                                                                          74
4-1-1-بررسی جنسیت پاسخگویان                                                                          75
4-1-2-بررسی سن پاسخگویان                                                                               76
4-1-3-بررسی سطح تحصیلات پاسخگویان                                                                 77
4-1-4-بررسی وضعیت رده سازمانی                                                                         78
4-1-6-بررسی وضعیت سابقه کاری                                                                         79
4-1-7-بررسی محل اشتغال به کار پاسخگویان                                                             80
4-2-تحلیل توصیفی                                                                                           82
4-2-1-شاخص های توصیفی سوالات                                                                       83
4-2-2-بررسی الگو فرضیه‌های تحقیق                                                                      84
4-2-3-تحلیل سوالات پژوهش                                                                               85
4-2-3-1-تحلیل سوال اول پژوهش                                                                         86
4-2-3-1-1-پاسخ جمع بندی شده سوال اول تحقیق                                                    92
4-2-3-2-تحلیل سوال دوم پژوهش                                                                         104
4-2-3-2-1-پاسخ جمع بندی شده سوال دوم                                                            106
4-3-آزمون های تکمیلی                                                                                                107
4-3-1-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی                     108
4-3-2-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی                     111
4-4-یافته های حاصل ازسوالات تشریحی                                                                             116
4-4-1-جمع بندی پاسخ های سوالات تشریحی                                                            118

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
مقدمه                                                                                                            123
5-1-جمع بندی و خلاصه                                                                                    124
5-2-یافته های حاصل برای سوال اول پژوهش                                                              125
5-3-یافته های حاصل برای سوال دوم پژوهش                                                             126
5-4-یافته ها برای پاسخ به سوال سوم                                                                       127
5-5-پیشنهادات پژوهش                                                                                                128
5-6-پیشنهادات برای پژوهش های آتی                                                                      131
5-7-محدودیت ها و تنگناهای تحقیق                                                                       131
منابع فارسی                                                                                                     132
منابع انگلیسی                                                                                                   134
پیوست ها
مقدمه :
توسعه بی رویه شهرها، تغییرات ساختار اقتصادی _ اجتماعی، ترافیک و آلودگی، وجود تشکیلات متعدد و موازی در زمینه مدیریت شهری و مهم‌تر از همه بی‌توجهی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری  به  جنبه های بصری و ادراکی شهر در ذهن شهروندان باعث افت و نزول کیفیت زندگی در شهرها می شود. در ادراک شهر اولین حسی که به ما کمک خواهد کرد حس بینایی است. اما اگر درک ما محدود به درک بصری شود، فقط بر شکل ها تمرکز کرده‌ایم در واقع درک مکانی، زمانی آغاز می‌شود که از ظواهر فراتر برویم.
ارزش‌های بصری ، مهم ترین بخش کیفیات محیطی محسوب می‌گردند که عامل تقویت و یا تضعیف حس مکان و در نهایت حس تعلق خاطر افراد به محیط خود میگردند. این پدیده نقش کلیدی و تاثیر گذار  در  هویت و مطلوبیت یک مکان و جامعه را دارد که در آخر دارای تبعات سازنده در اقتصاد  مکان  و  جایگاه  گردشگری می‌باشد. کیفیت‌های بصری نه تنها منعکس‌کننده ارزش‌های مذکور است بلکه در مواردی سمبل و هویت ملی، منطقه‌ای به شمار می‌آید. (سلیمه خداوردی،11:1393)


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *