صفحه عنوان

فصل اوّل 

طرح پژوهش

2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7 پیش‌فرض‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7 محدوده یا قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8 محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 تعاریف مفهومی اصطلاحات کلیدی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

11 مفهوم بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11 بازاریابی ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12 بازاریابی رابطه‌مند و تعاریف آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14 بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………………………………………………………………
16 هواداران ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22 مدیریت ارتباط با هوادار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24 عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران ………………………………………………………………………………………………………………….
28 سابقه باشگاه‌داری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29 تاریخچه مسابقات لیگ فوتبال در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………..
31 وضعیت کنونی لیگ فوتبال در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………..
31 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم 

روش‌شناسی پژوهش

41 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
41 جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه گزینش نمونه پژوهش …………………………………………………………………………
42 روش جمع‌آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
42 ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
45
 

روش‌های تحلیل یافته‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

46 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………
47 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم 

یافته‌های پژوهش

49 یافته‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
51 بررسی شاخص‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52 بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………….

 

52

بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
53 بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………….

 

54

بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی 

رابطه‌مند  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

55

بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

56

بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

57

بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

58

بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

58

بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ……………………………………………………………………………………………………………………..
60 شاخص اعتبار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
60 تحلیل عاملی تأئیدی ابزار اندازه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….
61 بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به کارکنان …………………………………………………………..
62 بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به مدیران ………………………………………………………………
64 بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات ………………………….
65 بررسی اعتبار مؤلفه و گویه‌های سازنده شاخص موانع بازاریابی رابطه‌مند ………………………………
68 آزمون فرض‌های آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

69

آزمون فرض اوّل در خصوص موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………………………………………………………………

 

70

 

آزمون فرض دوم در خصوص موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………………………………………………………….. ….

 

71

آزمون فرض سوم در خصوص موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………..

 

72

آزمون فرض چهارم در خصوص اولویت موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………………………………………………………………………………………………..

 

73

آزمون فرض پنجم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال………….

 

74

آزمون فرض ششم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ……….

 

 

75

آزمون فرض هفتم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم 

بحث و نتیجه‌گیری

78 خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
81 نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
82 بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91 نتیجه‌گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91 پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
93 پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
95 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
103 پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

 

 

 

 

صفحه عنوان
22  شکل (2-1): مدل ساختار کلان صنعت فوتبال …………………………………………………………………………………………………..

 

61

 شکل (4-1): مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

63

شکل (4-2): مدل اندازه‌گیری مؤلفه  موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

64

شکل (4-3): مدل اندازه‌گیری مؤلفه  موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

66

 شکل (4-4): مدل سنجش تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند  با مؤلفه و گویه‌های سازنده‌اش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین خودروهای کلاسیک تاریخ……….

صفحه عنوان
13 جدول(2-1): سازه‌های اصلی بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………….
26 جدول(2-2): عوامل اثرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتریان ………………………………………………………………………
35 جدول(2-3): راهکارهای مقابله با موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی ……………………………………..
44 جدول (3-1): میزان آلفای به‌دست آمده برای هر یک از شاخص‌های تحقیق …………………
50 جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش …………………..
50 جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش …………………..
51 جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………….
51 جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل …………………………………………………………………………….

 

52

جدول (4-5): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

53

جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به کارکنان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

54

جدول (4-7): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

55

جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به مدیران … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

 

56

جدول (4-9): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

56

جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

57

جدول (4-11): بررسی تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

58

جدول (4-12): بررسی تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌ در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

59

جدول (4-13): بررسی تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

62

جدول(4-14):  شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

63

جدول (4-15) : شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

65

 

جدول (4-16) : شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………………………………………………………………………………….

 

67

جدول (4-17): بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

68

جدول (4-18): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
69 جدول (4-19): نتایج آزمون کولموگرف اسمیرونف …………………………………………………………………………………………..

 

69

جدول (4-20): آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران … ……………………………………………………………………………………………..

 

70

جدول (4-21): آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………….

 

71

جدول (4-22):آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به اطلاعات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران… ……………………………………………………………………………………………….

 

72

جدول (4-23): مقایسه و اولویت‌بندی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

73

جدول (4-24): مقایسه و اولویت‌بندی موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

74

جدول (4-25): مقایسه و اولویت بندی موانع مربوط به مدیران در استقرار در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………….

 

76

جدول (4-26): مقایسه و اولویت‌بندی موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………….

 

80

جدول (5- 1): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

فصل اوّل

طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *