3-3-6-3-    روش ضرایب نامعین…………………………………………………………………………..    50
3-3-7-    روش های تبدیلی در یافتن مقادیر ویژه……………………………………………………..    52
3-3-7-1-    روش ژاکوبی……………………………………………………………………………………..    52
3-3-7-2-    روش گیونز………………………………………………………………………………………..    54
3-3-7-3-    روش هاوس هلدر………………………………………………………………………………    55
3-3-8-    روش های مبتنی بر تجزیه ماتریس برای یافتن مقادیر ویژه…………………………..    57
3-3-8-1-    روش LR برای یافتن مقادیر ویژه………………………………………………………..    57
3-3-8-2-    روش QR برای یافتن مقادیر ویژه………………………………………………………..    60
کاربرد های تجزیه مقادیر منفرد…………………………………………………………………….    62
3-4-1-    کاربرد تجزیه مقادیر منفرد در پردازش سیگنال……………………………………………    63
الگوریتم های تشخیص نواحی سكوت و صدادار و بی صدا…………………………….    64
3-5-1-    تشخیص قسمت های سكوت با استفاده از قدرمطلق اندازه…………………………..    65
3-5-2-    روش نرخ عبور از صفر…………………………………………………………………………..    66
3-5-3-    روش های حوزه ی فرکانس…………………………………………………………………….    67
3-5-4-    روش کدینگ پیشگویی خطی(LPC)………………………………………………………..    68
3-5-5-    استفاده از تبدیل بسته موجك باز در تشخیص فریم های سكوت………………….    70
فصل چهارم- استفاده از تجزیه مقادیر منفرد در روش تفریق طیفی
4-1-    استفاده از تجزیه مقادیر منفرد در روش تفریق طیفی (روش SVSS)………………..    74
4-1-1-    قسمت تخمین نویز…………………………………………………………………………………    75
4-1-2-    فیلتر کردن مقادیر منفرد……………………………………………………………………………    76
4-1-2-1-    تعیین آستانه در فریم سکوت………………………………………………………………..     80
4-1-2-2-    تعیین آستانه در فریم بی صدا و صدا دار………………………………………………..     80
4-1-3-    قسمت تفریق طیفی…………………………………………………………………………………    85
تفریق طیفی با استفاده از SVD و الگوریتم های VADو V/UV detector…..    85
تفریق طیفی چند بانده با استفاده از SVD و الگوریتم هایVADوV/UV detector (SVMBSS)……………………………………………………………………………………    86

پایان نامه و مقاله

فصل پنجم- نتایج پیاده سازی و ارزیابی
5-1-    معیار های سنجش………………………………………………………………………………………    89
5-1-1-    نسبت سیگنال به نویز………………………………………………………………………………    89
5-1-2-    اسپكتروگرام (طیف نگاره)……………………………………………………………………….    89
5-1-2-1-    طراحی اسپكتروگرام……………………………………………………………………………     92
5-1-2-2-    نحوه توزیع مقادیر در اسپكتروگرام……………………………………………………….     95
5-1-3-    تست شنوائی………………………………………………………………………………………….    97
بررسی و مقایسه نتایج حاصله………………………………………………………………………    97
5-2-1-    تست شنوائی………………………………………………………………………………………….    104
فصل ششم- جمع­بندی و نتیجه­گیری

یک مطلب دیگر :

6-1-    جمع­بندی و نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………..    108
فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول 1-1- تکنیک های مختلف غنی سازی گفتار……………………………………………………………    10
جدول 4-1- مقادیر بهینه درصد انرژی  ………………………………………………………………………..    83
جدول 5-1- نتایج غنی سازی سیگنال گفتار آلوده به نویز سفید گوسی توسط روش های PSS، ‍SVPSS، MBSS  وSVMBSS …………………………………………………………………………..
103
جدول 5-2- نمره کیفیت شنیدن نویز……………………………………………………………………………….    105
جدول 5-3- نتایج تست شنوائی غنی سازی سیگنال گفتار آلوده به نویز سفید گوسی توسط چهار روش PSS، ‍SVPSS، MBSS  وSVMBSS…………………………………………………………..
107
فهرست اشکال
عنوان    صفحه
شکل 1-1- برش عرضی سیستم صوتی انسان……………………………………………………………………    4
شکل 1-2- مدل زمان گسسته عمومی برای تولید سیگنال گفتار…………………………………………..    5
شکل 1-3- حرف بی صدا s……………………………………………………………………………………………    6
شکل 1-4- حروف صدادار e………………………………………………………………………………………….    6
شکل 1-5- تبدیل فوریه حرف بی صدای s………………………………………………………………………    6
شکل 1-6- تبدیل فوریه حرف صدا دار e…………………………………………………………………………    7
شکل 1-7- بلوك دیاگرام یک سیستم بهسازی مبتنی بر خاصیت تناوبی گفتار………………………..    11
شکل 1-8- بلوك دیاگرام یک سیستم غنی ساز مبتنی بر دامنه طیفی زمان – کوتاه…………………..    13
شکل 1-9- بلوك دیاگرام الگوریتم حذف نویز در حوزه موجک………………………………………….    15
شکل 1-10- دیاگرام کلی سیستم حذف کننده وفقی نویز……………………………………………………    17
شکل 2-1- بلوك دیاگرام تفریق طیفی توان (PSS)……………………………………………………………    23
شکل 2-2- بلوك دیاگرام تفریق طیفی تعمیم یافته (GSS)………………………………………………….    23
شکل 2-3- نمودار تعیین   از روی SNR (با فرض  )…………………………………………    26
شکل 2-4- SNR های مقطعی برای 4 باند فركانسی گفتار نویزی………………………………………..    32
شکل 3-1- نمودار اندازه یك سیگنال صوتی بر حسب زمان……………………………………………….    66
شکل 3-2- بلوك دیاگرام آنالیز كپسترال……………………………………………………………………………    68
شکل 3-3- میزان خطای خروجی فیلتر معكوسLPC  به ازای حروف صدا دار و بی صدا……..    69
شکل 3-4- مرز تصمیم برای جداسازی قسمت های صدادار سیگنال……………………………………    72
شکل 4-1- بلوك دیاگرام کلی روش ارائه شده  SVD-Spectral Subtraction (SVSS)…….    75
شکل 4-2- فریم بی صدا در حوزه زمان……………………………………………………………………………    77
شکل 4-3- فریم صدا دار در حوزه زمان…………………………………………………………………………..    78
شکل 4-4- خود همبستگی در فریم سکوت آغشته به  نویز………………………………………………..    78
شکل 4-5- خود همبستگی در فریم بی صدا……………………………………………………………………..    79
شکل 4-6- خود همبستگی در فریم صدا دار…………………………………………………………………….    79
شکل 4-7- مقایسه مقادیر منفرد فریم های بی صدا و صدا دار ……………………………………………    79
شکل 4-8- مقادیر منفرد فریم سكوت نویزی…………………………………………………………………….    81
شکل 4-9- مقادیر منفرد فریم صدا دار  (الف) تمیز   (ب) نویزی با  SNR=10 db……………..    82
شکل 4-10- مقادیر منفرد فریم بی صدا  (الف) تمیز   (ب) نویزی با SNR=10 db……………..    82

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *