1-6-6- خصوصیات بازار برق ایران……………………………………….. 21
1-6-7- ارکان بازار برق ایران……………………………………….. 22
فصل دوم: مروری بر مقالات ارائه شده در زمینه پیشنهاد قیمت دهی بهینه
2-1- مقدمه……………………………………….. 25
2-2- بررسی مقالات…………………………………………. 25
2-3- مقایسه مقالات از نظر تعریف ریاضی و روش حل مساله…………….. 32
فصل سوم: تعریف مسئله استراتژی بهینه قیمت دهی به صورت مفهومی و ریاضی
3-1- مقدمه……………………………………….. 35
3-2- دسته بندی مقالات…………………………………………. 35
3-3- بیان مسئله به صورت مفهومی………………………………………… 37
3-3-1 مجهولات مسئله (متغیرهای کنترلی مسئله)……………………… 38

پایان نامه

3-3-2- تابع هدف مسئله……………………………………….. 39

3-3-3- قیود مسئله………………………………………. 39
3-4- لحاظ کردن تغییرات استراتژی سایر بازیگران در قیمت بازار………… 41
3-5- انتخاب مدل اجرای بازار……………………………………….. 43
3-6- تعریف مسئله به صورت یک مسئله بهینه سازی………….. 43
3-6-1- تابع هدف…………………………………………. 43
3-6-2- قیود……………………………………….. 45
3-6-2-1- محدودیت تولید ژنراتورها ……………………………………….45
3-6-2-2- قید حداقل زمان خاموش و روشن بودن ژنراتورها …………..45
3-6-2-3- قید مربوط به نرخ تغییرات خروجی…………………………… 46

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: معرفی الگوریتم pso مبتنی بر GSO
4-1- روش بهینه سازی اجتماع ذرات…………………………………………. 48
4-2-  روش PSO پایه……………………………………….. 48
4-2-1 پیش زمینه……………………………………….. 48
4-3- PSO پایه……………………………………….. 49
4-4- PSO گسسته……………………………………….. 53
4-5- الگوریتم PSO مبتنی بر GSO…………………………………………
4-6- تابع برازندگی………………………………………… 55
4-6-1- در نظر گرفته قیود……………………………………….. 55
فصل پنجم: مطالعات عددی
5-1- معرفی تولید کننده………………………………………. 57
5-2- نتایج مطالعه………………………………………. 57
5-3- مقایسه عملکرد الگوریتم مورد نظر با الگوریتم PSO……………
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *