منابع پایان نامه درباره معنادار بودن، اشتراک دانش

دانلود پایان نامه

سن پاسخ دهندگان
4-3-4 ) ويژگي جامعه آماري پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات:
همان طوري که در جدول 4-4 و نمودار 4-4 مشاهده مي شود، 8/1 درصد داراي تحصيلات ديپلم، 4/14 درصد فوق ديپلم، 6/39 درصد کارشناسي، 2/44 درصد کارشناسي ارشد و 8/1 درصد داراي تحصيلات دکتري بودهاند. نمودار فراواني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان در ذيل ارائه گرديده است.
جدول4-4- توزيع فراواني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان

درصد فراواني
فراواني
تحصيلات
8/1
2
ديپلم
4/14
16
فوق ديپلم
6/39
44
کارشناسي
2/44
47
کارشناسي ارشد
8/1
2
دکتري
100
111
مجموع

نمودار 4-4.نمودار فراواني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان

4-2) آمار استنباطي
4-2-1 ) بررسي نرمال بودن داده‌ها:
پيش‌نياز انجام تمامي آزمون‌هاي پارامتري، نرمال ‌بودن توزيع آماري متغيرهاست. به طور کلي مي‌توان گفت که آزمون‌هاي پارامتري، عموماً بر ميانگين و انحراف معيار استوار هستند. حال اگر توزيع جامعه نرمال نباشد، نمي‌توان استنباط درستي از نتايج داشت.
براي آزمون نرمال ‌بودن متغيرها، از آزمون چولگي و كشيدگي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول زير ارائه گرديده است. همانگونه که مشاهده ميگردد با توجه به اينکه بازه اعداد چولگي و کشيدگي بين 1 و 1- ميباشد در نتيجه فرض نرمال بودن دادهها مورد تأييد است (George & Mallery, 2003).
جدول 4-5. نتايج آزمون نرمال بودن دادهها
کد متغير
نام متغير
چولگي
کشيدگي
BP
اشتراک بهترين تجربيات
385/0
449/0-
SM
اشتراک خطاها و اشتباهات
313/0
434/0-
INN
رفتار نوآورانه کارکنان
243/0
537/0-

4-2-2) بررسي مدل تحقيق:
در هر مطالعهاي پژوهشگر با گردآوري دادهها و اطلاعات به روش صحيح و علمي و نيز تجزيه و تحليل آنها تلاش مينمايد پاسخ سؤالهاي پژوهش را يافته و فرضيههاي برآمده از مباني نظري را مورد ارزيابي قرار دهد. بنابراين پژوهشگر با استناد بر نتايج تحليل آماري در مورد فرضيهها اظهار نظر کرده و با توجه به نتايج بدست آمده آنها را تأييد يا رد ميکند. با تحليل داده‌ ها، مدل معادلات ساختاري زير حاصل شده است:

شکل 4-1- مدل مفهومي برازش شده در حالت تخمين استاندارد

شکل 4-2- مدل مفهومي برازش شده در حالت معناداري پارامترها
در اين مدل شکل 4-1، ضرايب مسير يا ضريب بتا (?) مشخص شده‌اند. مقادير (T- values) نيز در مدل شکل 4-2، نشان داده شده است. از ديگر خروجي‌هاي نرم‌افزار كه در شكل بالا ملاحظه مي‌شود، ضرايب R2 است كه در درون دايره هر متغير مكنون درون‌زا (يعني متغير مكنوني كه فرض شده است تحت تأثير يك يا چند متغير مكنون ديگر مي‌باشد) در شکل 4-1 آمده است. اين ضريب نشان‌ دهنده درصدي از واريانس متغير مكنون است كه توسط متغيرهاي مكنون اثرگذار بر آن توضيح داده مي‌شود (کوک،2010). به طور مثال متغير ترويج ايده درون‌زا بوده و تحت تأثير ساير متغيرها مي‌باشد، ميزان شاخص R2 برابر با 141/0 تعيين شده است. در ادامه بر اساس نتايج بدست آمده از نرم‌افزار Smart PLS، به تحليل و تفسير مدل دروني و بيروني (مدل اندازه‌گيري و مدل ساختاري) و همچنين بررسي فرضيه‌هاي تحقيق پرداخته شده است.
4-2-2-1) تحليل مدل اندازه‌گيري:
در اين مرحله، تعيين مي‌شود كه آيا مفاهيم نظري به درستي توسط متغيرهاي مشاهده شده اندازه‌گيري شده‌اند يا خير؟ بدين منظور روايي و پايايي آنها بررسي مي‌گردد. در يك مدل PLS، پايايي هر يك از نشانگرهاي34 متغيرهاي مكنون (سازه‌ها35)، سازگاري دروني36 (پايايي سازه37) و همچنين روايي همگرا38 و روايي افتراقي39 مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.
4-2-2-2) پايايي نشانگر‌هاي متغيرهاي مكنون:
پايايي هريك از نشانگر‌هاي متغير مكنون، در مدل PLS توسط ميزان‌ بارهاي عاملي هر نشانگر مشخص مي‌شود. ارزش هريك از بارهاي عاملي نشانگر‌هاي متغير مكنون مربوطه مي‌بايست بزرگتر يا مساوي 5/0 باشد( فالکر و ميلر 1992). در جدول 4-6 ميزان بارهاي عاملي براي نشانگر‌هاي متغيرهاي مكنون تحقيق قابل مشاهده است.
جدول 4-6. بارهاي عاملي متغيرهاي پژوهش
متغير
نشانگرها
اشتراک بهترين تجربيات
اشتراک خطاها و اشتباهات
ترويج ايده
T- VALUE
BP1
725/0

469/4
BP2
917/0

332/16
SM2

552/0

509/2
SM3

801/0

685/4
SM4

748/0

618/4
IP1

862/0
799/17
IP2

732/0
977/6
IP4

704/0
198/6

همان طور كه در جدول فوق ملاحظه مي‌شود تمامي مقادير سنجههاي مرتبط با متغير مکنون که در خانه هاي هاشورخورده مشخص شدهاند بالاتر از 5/0 است. بنابراين مي‌توان گفت مدل اندازه‌‌گيري از پايايي كافي در زمينه نشانگر‌هاي متغيرهاي مكنون برخوردار است. در جدول فوق مقادير احتمال (T values) نيز براي نشانگرها نشان داده شده است. اين مقادير معمولاً به عنوان پارامترهاي روايي مرتبط با تحليل عاملي تأييدي معرفي مي‌شوند چراكه روابط بين نشانگرها و متغيرهاي مكنون از قبل مشخص شده‌اند. همانطور كه ملاحظه مي‌شود تمامي مقادير خارج از بازه (96/1-، 96/1) مي‌باشد و معنيدار بوده در نتيجه ابزار تحقيق از روايي مناسب برخوردار است.
علاوه بر موارد فوق، از بارهاي عاملي ارائه شده در جدول بالا براي بررسي روايي همگراي ابزار تحقيق نيز استفاده مي‌شود. يك ابزار اندازه‌گيري داراي روايي همگرا است به شرطي كه
سوالات (نشانگرهاي) مربوط به هر متغير مكنون، همان گونه كه مورد نظر طراح سوالات بوده، توسط پاسخ‌دهنده درك شود. براي اثبات اين كه ابزار تحقيق از روايي همگرا برخوردار است دو معيار بايد محقق شود: اول اينكه مقادير احتمال كمتر از 05/0 باشد و دوم اينكه مقادير بارهاي عاملي مربوطه بزرگتر يا مساوي 5/0 باشد. همان طور كه در جدول 4-6 ملاحظه مي‌شود هر دو معيار مورد نظر براي ابزار تحقيق حاضر محقق شده است و بنابراين پرسشنامه تحقيق از روايي همگراي مناسب برخوردار است.
4-2-2-3) پايايي سازه (سازگاري دروني):
پايايي سازه40 اين امكان را فراهم مي‌سازد تا سازگاري دروني شاخص‌هايي كه يك مفهوم را مي‌سنجند بررسي شود. به عبارت ديگر پايايي سازه نشان مي‌دهد متغيرهاي مشاهده شده (نشانگرها) با چه دقتي متغير مكنون را مي‌سنجند. براي اندازه‌گيري اين پايايي، شاخص پايايي تركيبي41 در مدل PLS ارائه مي‌شود. اين شاخص بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه مي‌شود. مقدار اين شاخص بايد بزرگتر يا مساوي 6/0 باشد(Nunnally, 1967). جدول 4-7 مقدار پايايي سازه را براي هريك از متغيرهاي مكنون نشان مي‌دهد.
جدول 4-7- ضريب آلفاي کرانباخ و پايايي ترکيبي متغيرهاي تحقيق
کد متغير
متغير
نوع مقياس
آلفاي کرونباخ
پايايي ترکيبي
BP
اشتراک بهترين تجربيات
ليکرت 5 نقطه اي
612/0
812/0
SM
اشتراک خطاها و اشتباهات
ليکرت 5 نقطه اي
633/0
797/0
IP
ترويج ايده
ليکرت 5 نقطه اي
66/0
811/0
همانطور كه مشاهده مي‌شود مقدار ضريب آلفاي كرانباخ و پايايي تركيبي در جدول فوق نشان داده شده و ملاحظه مي‌شود كه اين ضرايب همگي بالاتر از 6/0 مي‌باشند. بنابراين مدل اندازه‌گيري از پايايي سازه مناسبي برخوردار است.
4-2-2-4) روايي (اعتبار) همگرا:
روايي (اعتبار) همگرا42 در مدل PLS توسط معيار ميانگين واريانس استخراج شده43 (AVE) مورد تحليل قرار مي‌گيرد. اين شاخص نشان‌ دهنده ميزان واريانسي است كه يك سازه (متغير مكنون) از نشانگر‌هايش بدست مي‌آورد. براي اين معيار(فارنل و لاکر 1981) مقادير بيشتر از 5/0 را پيشنهاد مي‌كنند چرا كه اين مقدار تضمين مي‌كند حداقل 50 درصد واريانس يك سازه توسط نشانگرهايش تعريف مي‌شود. در ادامه نتايج حاصل از بررسي روايي همگرا در تحقيق حاضر ارائه شده است.
جدول 4-8- روايي همگراي سازه‌هاي (متغيرهاي مكنون) تحقيق
کد متغير
متغير
ميانگين واريانس استخراج شده((AVE
BP
اشتراک بهترين تجربيات
683/0
SM
اشتراک خطاها و اشتباهات
501/0
IP
ترويج ايده
591/0

همان طور كه در جدول 4-8 ملاحظه مي‌شود تمامي مقادير ميانگين واريانس استخراج شده از 5/0 بيشتر بوده و بنابراين مدل اندازه‌گيري از روايي همگراي مناسب برخوردار است.
4-2-2-5 ) بررسي فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه اصلي 1 : اشتراک دانش اثر مثبت و معنيداري بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسي مشاور طوس آب دارد
در اين راستا دو فرضيه فرعي مربوط به فرضيه اصلي اول به صورت زير مورد بررسي قرار ميگيرد.
بررسي فرضيه فرعي 1-1:
اشتراک بهترين تجربيات ، اثر مثبت و معناداري بر ترويج ايده دارد.
در بررسي اثرات متغير اشتراک بهترين تجربيات بر ترويج ايده، همان طور که در شکل 4-1 ملاحظه مي‌گردد؛ ضريب مسير به ميزان (279/0) برآورد شده است. با توجه به شکل 4-2 مقدار T-Value برابر790/2 ميباشد (براي معنادار بودن يک ضريب، عدد معنيداري آن بايد خارج از بازه (96/1- ، 96/1) باشد که در اين صورت از سطح معني داري 05/0 کوچکتر است). ميتوان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي 05/0 معنيدار است يعني اشتراک بهترين تجربيات با ترويج ايده تأثير معنيداري دارد. بنابراين فرضيه شماره 1 تأييد ميگردد.
جدول 4-9- نتايج مربوط به فرضيه فرعي 1-1 تحقيق
ضريب مستقيم
T-Value
نتيجه
اشتراک بهترين تجربيات ?رفتار نوآورانه کارکنان
790/2
تأييد فرضيه

بررسي فرضيه فرعي 1-2 :
اشتراک خطاها و اشتباهات، اثر مثبت و معناداري بر ترويج ايده دارد.
در بررسي اثرات متغير اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترويج ايده، همان طور که در شکل 4-1 ملاحظه مي‌گردد؛ ضريب مسير به ميزان (176/0) برآورد شده است. با توجه به شکل 4-2 مقدار T-Value برابر 028/2 مي باشد (براي معنادار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه (96/1- ، 96/1) باشد که در اين صورت از سطح معنيداري 05/0 کوچکتر است). مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي 05/0 معني دار است يعني اشتراک خطاها و اشتباهات با ترويج ايده تأثير معنيداري دارد. بنابراين فرضيه شماره 2 تأييد ميگردد.
جدول 4-10- نتايج مربوط به فرضيه فرعي 1-2 تحقيق
ضريب مستقيم
T-Value
نتيجه
اشتراک خطاها و اشتباهات ? رفتار نوآورانه کارکنان
028/2
تأييد فرضيه
فرضيه اصلي2 : سرمايه اجتماعي ارتباط بين اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان را در شرکت مهندسي مشاور طوس آب تعديل ميکند
در اين راستا چهار فرضيه فرعي مربوط به فرضيه اصلي دوم به صورت زير مورد بررسي قرار مي گيرد.

بررسي فرضيه فرعي 2-1:
سرمايه اجتماعي ارتباط‌اي بين اشتراک بهترين تجربيات و ترويج ايده را تعديل ميکند.
جدول 4-11 آزمون رگرسيون چندگانه تعديل شده جهت فرضيه فرعي 2-1
مدل
R

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده
خطاي استاندارد تخمين

آمار تغييرات

ضريب تعيين تعديل شده
تغييرات F
df1
df2
Sig. F Change
1
349/0(
a)
122/0
106/0
6625/0
122/0
490/7
2
108
001/0
2
350/0(b)
123/0
098/0
6654/0
001/0
081/0
1
107
777/0

a Predictors: (Constant), BPP اشتراک بهترين تجربيات, RSS سرمايه اجتماعي ارتباطاي
b Predictors: (Constant), BPP اشتراک بهترين تجربيات, RSS سرمايه اجتماعي ارتباطاي , BPP.RSS
c Dependent Variable: IP ترويج ايده
همان گونه که در جدول 4-11 ملاحظه ميگردد. مدل کلي در ارتباط بين اشتراک بهترين تجربيات و ترويج ايده، معنيدار ميباشد.( F = 7.490, p 0.05 R2 =0.122) در مدل کلي (شماره 1) اشتراک بهترين تجربيات به همراه سرمايه اجتماعي ارتباطاي، حدودا 12 درصد واريانس ترويج ايده را تبيين ميکند. مدل شماره 2 در جدول فوق روابط بين متغيرها را پس از ورود متغير سرمايه اجتماعي ارتباط‌ اي نشان ميدهد. همانطور که مشاهده ميشود در R2 تغيير قابل ملاحظهاي صورت نپذيرفته است و در حدود 001/0 ميباشد همچنين عدد معنيداري بيشتر از 05/0 بوده لذا نقش تعديل‌گري سرمايه اجتماعي ارتباط اي در ارتباط بين اشتراک بهترين تجربيات و ترويج ايده تأييد نميشود.

شکل 4-3: مدل تحقيق جهت بررسي فرضيه فرعي 2-1
بررسي فرضيه فرعي 2-2:
سرمايه اجتماعي ارتباط‌اي بين اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترويج ايده را تعديل ميکند.
جدول4-12 آزمون رگرسيون چندگانه تعديل شده جهت فرضيه فرعي 2-2
مدل
R

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده
خطاي استاندارد تخمين

آمار تغييرات

ضريب تعيين تعديل شده
تغييرات F
df1
df2
Sig. F Change
1
334/0(a)
112/0
095/0
6663/0
121/0
803/6
2
108
002/0
2
336/0(b)
113/0
088/0
6689/0
001/0
161/0
1
107
689/0
a Predictors: (Constant), SMM اشتراک اشتباهات, RSS سرمايه اجتماعي ارتباط اي
b Predictors: (Constant), SMM اشتراک اشتباهات, RSS سرمايه اجتماعي ارتباط اي , SMM.RSS
c Dependent Variable: IP ترويج ايده

همان گونه که در جدول 4-12 ملاحظه مي گردد. مدل کلي در ارتباط بين اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترويج ايده معني دار مي باشد.( F = 6.803, p 0.05 R2 =0.112.) در مدل کلي (شماره 1) اشتراک اشتباهات (خطاها) به همراه سرمايه اجتماعي ارتباطاي، حدودا 11 درصد واريانس ترويج ايده را تبيين مي کند. مدل شماره 2 در جدول فوق روابط بين متغيرها را پس از ورود متغير سرمايه اجتماعي ارتباط‌ اي نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود در R2 تغيير قابل ملاحظهاي صورت نپذيرفته است و در حدود 001/0 مي باشد همچنين عدد معني داري بيشتر از 05/0 بوده لذا نقش تعديل‌گري سرمايه اجتماعي ارتباط‌ اي در ارتباط بين اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترويج ايده تأييد نميشود.

شکل 4-4 : مدل تحقيق جهت بررسي فرضيه فرعي 2-1

بررسي فرضيه فرعي 2-3:
سرمايه اجتماعي ساختاري بين اشتراک بهترين تجربيات و ترويج ايده را تعديل ميکند.
جدول4-13 آزمون رگرسيون چندگانه تعديل شده جهت فرضيه فرعي 2-3
مدل
R

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده
خطاي استاندارد تخمين

آمار تغييرات

ضريب تعيين تعديل شده
تغييرات F
df1
df2
Sig. F Change
1
309/0(a)
095/0
079/0
6723/0
096/0
720/5
2
108
004/0
2
312/0(b)
097/0
072/0
6748/0
002/0
185/0
1
107
668/0

a Predictors: (Constant), BPP اشتراک بهترين تجربيات, SSS سرمايه اجتماعي ساختاري
b

Leave a comment