منابع پایان نامه درباره فرضيه، تأييد، ارتباطاي، افزايش

دانلود پایان نامه

يج ايده نخواهد بود با اينکه در تحقيقات انجام شده در گذشته اين ارتباط تعديلگر اثبات شده است ولي در سازمان مورد تحقيق اين فرضيه تأييد نشده است. عدم تأييد فرضيه فوق ميتواند ناشي از اين باشد که سرمايه اجتماعي ارتباطاي در اين سازمان قوي نميباشد با توجه به مشاهدات محقق داشته است در سالهاي اخير با توجه به مشکلات اقتصادي اعتماد بين کارکنان و همچنين بين کارکنان و رده مديريتي سازمان کاهش يافته است در صورتي که اهميت اعتماد بين افراد براي ايجاد دانش در شرايط ابهام و عدم اطمينان بر کسي پوشيده نيست. علاوه بر بحث اعتماد، هويت که يکي ديگر از جنبههاي سرمايه اجتماعي ارتباطاي ميباشد و فرآيندي است كه در آن افراد احساس ميكنند با فرد يا گروهي از افراد ديگر، عضو يك گروه واحد هستند. هويت باعث ميشود که كه احساس همانندي كردن با يك گروه يا جمع، نگراني درباره فرآيندها و نتايج جمعي را افزايش ميدهد و بدين ترتيب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزايش مييابد و همچنين ممكن است فراواني واقعي همكاري را بين اعضاء افزايش دهد. در مقابل، جايي كه گروهها داراي هويتهاي متمايز و مغاير هم هستند، ممكن است موانع عمدهاي را در برابر اشتراک اطلاعات، يادگيري و ايجاد دانش بوجود آورند.
* فرضيه فرعي 2-2: سرمايه اجتماعي ارتباط‌اي ارتباط بين اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترويج ايده را تعديل ميکند.
فرضيه چهارم که نشانگر اثر تعديلگر سرمايه اجتماعي ارتباطاي بر ارتباط بين اشتراک خطاها و اشتباهات و معرفي و ترويج ايده ميباشد در اين تحقيق تأييد نشده است. با توجه به مطالعات گذشته (Llewe

Leave a comment