مقایسه ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در افراد موفق و ناموفق در درمان نگهدارنده با متادون (MMT)

دانلود پایان نامه

عنوان مقاله : مقایسه ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در افراد موفق و ناموفق

در درمان نگهدارنده با متادون (MMT)

Comparison of personality traits and coping strategies among successful and Titel:

unsuccessful individuals in methadone maintenance treatment(MMT)

رکسانا کارخانه*[1]، دکتر احمد برجعلی[2] ،دکتر عزت الله کردمیرزا[3]

 

هدف از  تحقیق حاضر بررسی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله ای در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون  بوده  است روش: این مطالعه به صورت علی مقایسه ای نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سبکهای مقابله ای را در معتادان تحت درمان با متادون بررسی کرده است. جامعه مورد مطالعه مردان 20 تا 45 ساله وابسته به مواد افیونی، مراجعه کننده به کلینیکهای متادون درمانی در شرق تهران وشیوه نمونه گیری در دسترس بود..یافته ها : نتایج نشان داد افزایش نمره روان رنجوری فرد احتمال موفقیت در درمان با متادون را کاهش ،همچنین افزایش نمره سبک مقابله ای هیجان مدار احتمال موفقیت در درمان نگهدارنده با متادون را کاهش و افزایش نمره سبک مقابله ای مسئله مدار به افزایش احتمال موفقیت در درمان با متادون می انجامد . بین سایر ویژگیهای شخصیت و موفقیت و عدم موفقیت در درمان با متادون  ارتباط معناداری پیدا نشد . نتیجه گیری : با توجه به یافته های پژوهشی موثر بر عود از جمله عواملی که می تواند اعتیاد و عود آن را پیش بینی کند ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس  است . بین شیوه مقابله ای مسئله مدار و سلامت روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد . به بیان دیگر افرادی که راهبردهای مقابله مسئله مدار  استفاده می کنند از روانرنجورخویی پایین تری برخوردارند . ویژگیهای شخصیتی می تواند بر راهبردهایی که فرد در مقابله با استرس های زندگی از انها استفاده می کند تاثیر بگذارند و به نظر میرسد در عود اعتیاد و عدم موفقیت در درمان با متادون میان ویژگیهای شخصیتی ، روان رنجور خویی عامل اصلی باشد که راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و عود مکرر وابستگان به اعتیاد را پیش بینی می کند . لذا پیشنهاد می شود راهکارهای مقابله مسئله مدار همراه با درمان به بیماران آموزش داده شود در ضمن برای بیماران و خانواده هایشان درمان حمایتی  در جهت خنثی کردن اثر ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی آموزش و در نظر گرفته شود .

کلمات کلیدی : متادون ، ویژگیهای شخصیتی، راهبردهای مقابله ای ، اعتیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله : مقایسه ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در افراد موفق و ناموفق

در درمان نگهدارنده با متادون (MMT)

Comparison of personality traits and coping strategies among successful and Titel:

unsuccessful individuals in methadone maintenance treatment(MMT)

رکسانا کارخانه*[4]، دکتر احمد برجعلی[5] ،دکتر عزت الله کردمیرزا[6]

 

هدف از  تحقیق حاضر بررسی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله ای در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون  بوده  است روش: این مطالعه به صورت علی مقایسه ای نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سبکهای مقابله ای را در معتادان تحت درمان با متادون بررسی کرده است. جامعه مورد مطالعه مردان 20 تا 45 ساله وابسته به مواد افیونی (DSM-IV-TR) مراجعه کننده به کلینیکهای متادون درمانی در شرق تهران بودند. نمونه گیری: نمونه های پژوهش 120 مرد معتاد بود که در مرحله پیگیری و پس از ریزش به 98 نفر در دو گروه 49 نفره موفق و تاموفق در درمان تبدیل شدند . شیوه نمونه گیری در دسترس بود.روش اجرا: پس از انجام مصاحبه اولیه با هر بیمار در صورت دارا بودن ملاکهای ورود به پژوهش ، در مورد پژوهش ، اهداف آن و محرمانه ماندن اطلاعات توضیحاتی داده می شد و با کسب رضایت اگاهانه  فرد وارد مطالعه و سپس پرسشنامه شخصیتی نئو و لازاروس توسط روانشناس به بیمار داده شد و پس از تکمیل نمره گذاری و بیمار درمان با متادون را آغاز کرد. شش ماه بعد وضعیت بیمارانی که در دسترس بودند بررسی و ماندگاری و عدم ماندگاری در درمان به همراه نتایج استخراج گردید. تجزیه و تحلیل : در راستای تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ به سئوالهای پژوهش ، از مدل رگرسیون لوجستیک جهت بررسی قدرت پیش بینی موفقیت  استفاده شد.یافته ها : نتایج نشان داد افزایش نمره روان رنجوری فرد احتمال موفقیت در درمان با متادون را کاهش ،همچنین افزایش نمره سبک مقابله ای هیجان مدار احتمال موفقیت در درمان نگهدارنده با متادون را کاهش و افزایش نمره سبک مقابله ای مسئله مدار به افزایش احتمال موفقیت در درمان با متادون می انجامد . بین سایر ویژگیهای شخصیت و موفقیت و عدم موفقیت در درمان با متادون  ارتباط معناداری پیدا نشد . نتیجه گیری : با توجه به یافته های پژوهشی موثر بر عود از جمله عواملی که می تواند اعتیاد و عود آن را پیش بینی کند ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس  است . بین شیوه مقابله ای مسئله مدار و سلامت روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد . به بیان دیگر افرادی که راهبردهای مقابله مسئله مدار  استفاده می کنند از روانرنجورخویی پایین تری برخوردارند . ویژگیهای شخصیتی می تواند بر راهبردهایی که فرد در مقابله با استرس های زندگی از انها استفاده می کند تاثیر بگذارند و به نظر میرسد در عود اعتیاد و عدم موفقیت در درمان با متادون میان ویژگیهای شخصیتی ، روان رنجور خویی عامل اصلی باشد که راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و عود مکرر وابستگان به اعتیاد را پیش بینی می کند . لذا پیشنهاد می شود راهکارهای مقابله مسئله مدار همراه با درمان به بیماران آموزش داده شود در ضمن برای بیماران و خانواده هایشان درمان حمایتی  در جهت خنثی کردن اثر ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی آموزش و در نظر گرفته شود .

کلمات کلیدی : متادون ، ویژگیهای شخصیتی، راهبردهای مقابله ای ، اعتیاد

فرم ثبت مشخصات نویسندگان مقاله

 

  • نام : رکسانا

نام خانوادگی : کارخانه

نام پدر: عزت الله

شماره شناسنامه: 15366

محل صدور: تهران

شماره تماس ثابت 02122523308

شماره همراه: 09364654052

آدرس پست الکترونیک: karkhaneh53@gmail.com

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبائی

آدرس محل سکونت: تهران بزرگراه رسالت خیابان شهید کرد- نبش کوچه خانعلی پلاک 49 واحد 8

 

 

[1]1- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامع طباطبائی

                                                                                                     [2] 2 – استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی

[3]3 – استاد یار داشنگاه پیام نور

[4]1- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامع طباطبائی

                                                                                                     [5] 2 – استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی

[6]3 – استاد یار داشنگاه پیام نور

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment