1-4- اهداف تحقیق………………………………………..13

1-4-1- هدف کلی………………………………………..13

1-4-2- اهداف اختصاصی……………………………………..13

1-5- فرضیه‌های تحقیق……………………………………….14

1-6- پیش فرض‌های تحقیق……………………………………….14

1-7- قلمرو و محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………15

1-7-1- قلمرو تحقیق………………………………………..15

1-7-2- محدودیت‌های تحقیق………………………………………..15

1-8- تعریف مفهومی واژه‌ها………………………………………15

فصلدوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق………………………………………..18

مقدمه……………………………………….19

تعاریف مهارتهای بنیادی………………………………………19

کودکی و اهمیت آن در یادگیری مهارتهای بنیادی………………………………………20

مهارت بنیادی دویدن……………………………………….21

تعاریف دویدن………………………………………21

بهبودهای انتخاب شده از الگوی دویدن ……………………………………………24

پایان نامه

مراحل شناخته شده در مهارت دویدن ………………………………………….. 28

توالی رشدی دویدن ………………………………………….. 29

مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………..32

شکل پیشرفته مهارت بنیادی دریافت کردن ……………………………………………. 34

توالی رشدی دریافت کردن………………………………………..55

اصول مکانیکی مهم در مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………. 55

عوامل موثر بر عملکرد دریافت کردن………………………………………..35

مهارت بنیادی پریدن……………………………………….38

انواع پریدنها……………………………………..39

ویژگیهای پریدن ابتدایی …………………………………………..41

توالی رشدی پرش افقی……………………………………….43

مهارت بنیادی دریبل کردن……………………………………….46

توالی رشدی دریبل کردن …………………………………………..47

پیشینه……………………………………..49

تحقیقات خارج از کشور……………………………………….50

تحقیقات داخل کشور……………………………………….55

فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………..57

نوع مطالعه …………………………………………..58

جامعه و نمونه آماری………………………………………58

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………..58

ابزلر مطالعه و روایی………………………………………59

روش انجام تحقیق …………………………………………..60

روش تحلیل داده ها…………………………………………60

فصل چهارم:یافته های آماری …………………………………………..61

توصیف آماری داده ها به دیت آنده……………………………………….64

آمار تحلیلی………………………………………67

آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67

آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70

نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72

نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74

نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76

نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………..78

خلاصه تحقیق………………………………………..78

نتایج و یافته های تحقیق………………………………………..81

بحث و نتیجه گیری………………………………………..83

پیشنهادات……………………………………87

پیشنهاد کاربردی ……………………………………………87

پیشنهاد پژوهشی…………………………………….….87

 

 

چکیده:

هدف از این تحقیق مقایسه الگوهای بنیادی دختر و پسر 7 و 8 ساله در شهر و روستا بود. در این تحقیق 50 دانش آموز دختر و 55دانش آموز پسر در شهر و 45 دانش آموز دختر و 50 دانش آموز پسر در روستا و مجموع 200 دانش آموز به صورت نمونه آماری انتخاب شدند.

محقق 4 مدرسه را 2تا در شهر و 2 مدرسه در روستا را انتخاب نموده و تعداد 100 دانش آموز پسر ودختر از روستاهای شهرستان ملایر منطقه سامن و 100 دانش آموز پسر و دختر از شهرستان ملایر مورد ارزیابی رشد حرکتی قرار گرفته داده شده است.ابزار ارزیابی این مطالعه شامل آزمون رشد حرکتی اولریخ بود که جهت ارزیابی مهارت های جابجایی و کنترل شی مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات پژوهش از طریق فیلمبرداری مهارتهای مورد نظراز سه زاویه رو به رو – پهلو و پشت جمع آوری شد. الگوی دویدن- پرش جفت – دریبل کردن و دریافت کردن با توجه به نتایج آزمون یومان ویتنی ارزیابی شد.

نتایج تحقیق نشان داد که رشد الگوهای بنیادی در پسران پیشرفته تر از دختران است و کودکان روستایی در مهارت دویدن در مقایسه با کودکان شهری توانایی حرکتی بالاتری دارند.(0.05p≤)


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *