پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :
یک مطلب دیگر :

نگارش پایان نامه درباره : عقود معوّض

عنوان   صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق    
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….   3
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………   5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………   8
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….   9

1-5- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………. 

1-6- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………..

1-7- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها………………………………………………………………………………….

 

9

10

10

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..   14
2-2- تنظیم هیجان……………………………………………………………………………………………………………………   14
2-3-تعاریف تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………..   15
2-4- ویژگی­های تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………..   16
2-5-مدل­های تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………….   20
2-6- رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………….   24
2-7- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………….   26
2-8- کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………………   40
2-9- تعریف کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………   41
2-10- تعریف روانشناسی مثبت­نگر بر اساس کیفیت زندگی…………………………………………………..   42
2-11- نظریه کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………….   43
2-12- الگوی پنج­گانه رضایتمندی از زندگی…………………………………………………………………………….   47

2-12- 1-عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی……………………………………………………………………….. 

2-13- کیفیت زندگی، سلامتی و سلامت فکری……………………………………………………………………….

2-14- کیفیت زندگی و روش­های کنترل استرس……………………………………………………………………

 

47 

50

51

2-15-بازنگری پژوهش­های مربوطه…………………………………………………………………………………………….   51
فصل سوم: روش تحقیق    

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..

 

57 

57

57

3-4-نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………..   57
3-5- ابزار های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….   58

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  59
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..   61
4-2- یافته­های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………   61
4-3- یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….   63
4-4- یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………   66
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری    
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….   76

5-2- تبیین فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 

5-3- محدودیت­ های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

 

76 

80

5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………   80
5-5- منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..   81
5-6- پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………   96

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش160 نفر بودند که 80 نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و 80 نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (36 سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( 26 سؤالی) استفاده گردید. نتایج داده­های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزش­های ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانه­ی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کننده­ی خوبی در زمینه­ درمان مناسب­تر و حمایت بهتر از این افراد می­باشد.

واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان

 

فصل نخست:

کلیات تحقیق

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *