مقاله ISIبا ترجمه فارسی:جامعه شناسی و جامعه شناسی ارزشهای اجتماعی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی :جامعه شناسی و جامعه شناسی ارزشهای اجتماعی

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 31
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
مقدمه
تنها وقتی است كه شروع كردم به آن چیزی فكر كنم كه تصمیم داشتم امروز بگوییم .كسی را شناختم كه می نشیند تا سخنرانی را بنویسدكه باید تشخیص دهد.به همین دلیل ،چگونه شما مشغول آماده كردن یك سخنرانی برای حضار خاص وحضار عمومی هر دو دریك زمان می شوید؟از یك طرف ،از این واقعیت آگاه هستم كه متخصصان بین شمااز من می خواهند چیزی بگوییم كه با بعضی از نگرانی های ذاتی ونظری این نظم مرتبط باشد. از طرف دیگر،می دانم كه اعضای دیگر حضار از من می

پایان نامه

 خواهند چیزی بگویم كه كمك كند آنها بیدار بمانند .یا – حتی بهتر- باعث شودآنها فكر كنند با ارزش است اینجا بیایندتا اینكه درخانه بمانند واین جریان زندگی را تماشا كنند . «من شخص مشهوری هستم…مرا از اینجا خارج كنید! درتلاش برای تعادل هردوی این تقاضاها امیدوارم كه مدیریت كنم تا چیزی بگوییم كه هردو گروه حضار را راضی كند.

همان طوركه عنوان این سخنرانی پیشنهادمی كند،موضوعی كه من تصمیم دارم برآن تمركز كنم نقشی است كه تعهدات سیاسی ، وارزشها باید دركارجامعه شناسی آموزشی ایفا كند.اكنون در سخنرانی های افتتاحی متداول است تا به سراسر كارهمكارانی اشاره كندكه خصوصا احساس نزدیكی وبدهی می كنند.اما ،چون موضوعی را انتخاب كرده ام كه مستقیما براساس اكثر همكارانه ای را ترسیم نمی كندكه انجام داده ام. من اینكار را دنبال نخواهم كرد بلكه،می خواهم با شناخت افرادی شروع كنم كه طی این سالها با آن ها كاركرده ام، كسانیكه دارای دوستی وهمكاری زیاد نسبت به من هستند وكسانیكه نمونه داوطلبی را زیاد در فكر من مشاركت داده اند. دراینجا خصوصاً به فكر جامعه شناسی تحقیق آموزشی وتدریس همكارانی مثل ،استفن بال،ریچارد بو،مارنی دیكسون، دیوید هالپین، مگ مگیور، جنی از گا،سامی پاور وجواف ویتی هستم – و همچنین به فكر همكاران مكتوب سیاست اجتماعی در دانشگاه آزاد- خصوصاً ،جان كلارك ،آلان كوچران ،گیل لویس واوجن مك لوین هستم.
همكاری بیشتری وجود داردكه باید بشناسیم كدام مستقیما تمركز این سخنرانی را تغذیه می كندواین كار من با همكاران آلان كاریب است. من وآلان اخیراً كتابی می

یک مطلب دیگر :

تعریف تصویر بدنی

 نویسیم كه درجستجوی توسعه آن چیزی است كه ازنظر اخلاقی جامعه شناسی منعكس كننده آموزش می نامیم .از آلان سپاسگزارم كه به من اجازه دادتا كارپیوندی را برای اهداف این سخنرانی استخراج كنم.

بنابراین اكنون اجازه دهید جوهر اصلی سخنرانی را مشخص كنم.
جامعه شناسی آموزش علم سیاست وعلم اخلاق
جامعه شناسی آموزش موضوعی را رسیدگی می كندكه ازنظر اخلاقی اساسی وازنظر سیاسی برجسته هستند.
بعضی از مثالهای سوالات نمونه كه جامعه شناسان آموزشی می پرسند- وآن اینكه دانش آموزان ، با تكالیف خود دست به گریبان می شوند- این است:
در فرآیند سیاست
چه كسی سیاست آموزش را ایجادمی كند وچگونه آنرا می سازد؟
به صداهای چه كسانی گوش داده می شود وصدای چه كسی حاشیه ای می شود ویا نادیده گرفته می شود؟
مكانیزم هایی كه توسط بعضی از صداها شنیده می شوند ودیگران شنیده نمی شوند چه هستند؟
چگونه سیاست ها چالش انگیز با ثبت می شوند وبا چه نتایجی؟
براساس دسترسی وحصول
چگونه نابرابریهای حصول را درمدارس در رابطه با طبقه بندی های نژادی اجتماعی،طبقه یا جنس توضیح دهیم ؟
چگونه سیستم ها وفرآیندهای مدرسه،كالج یا انتخاب HE باسود متوسط دانش آموزان كلاس وضرركاری دانش آموزان كلاس كارمی كنند؟
براساس برنامه درسی
درمدارس چه دانشی با ارزش است؟
برای محتوای برنامه درسی چه كسی تصمیم می گیرد؟
چه منفعتی دارد؟
براساس فرهنگ وشخصیت
فرآیندهای مدرسه،زیر فرهنگ های گروه همتاوفرهنگ های خانگی وداخلی چه نقشی را درایجاد نابرابری ها درجامعه ایفا می كنند؟
مدرسه در ساخت شخصیت،چه مشاركتی دارد- چگونه خودمان را می بینیم وفكر می كنیم چه كسی هستیم؟
اینها سوالاتی هستندكه به طور واضح وصمیمی با سوالات اخلاقی وسیاسی محدود می شوند،مثل، خوبی وتوزیع قدرت ومسئولیت.اما درحالیكه چنین سوالاتی به طور عادی در فلسفه آموزش درنظرگرفته می شوند،به ندرت آنها به طور واضح درجامعه شناسی آموزش رسیدگی می شوند.
جامعه شناسان ،درارزیابی كارجامعه شناسان دیگر،تمایل دارند – به طور واضح درهر میزان- بر سختی توصیفی یا توضیحی تمركز كنندمثلا وقتی مقالاتی را بررسی می كنیم كه برای انتشار تسلیم شده اند،تمایل داریم سوالاتی مثل این را بپرسیم- چگونه جسم جامد شاهدی براین اساس است كه ادعاها ایجادمی شوند؟آیا تفسیرهای این مدرك موجه می باشند؟آیا تفسیرهای موجود نادیده گرفته شده اند؟آیا مولف قدردانی از موشكافی های فرآیندهایی را نشان می دهدكه توصیف می كند یا توضیح می دهد؟
اما،همان طوركه اغلب خاطرنشان شده است جامعه شناسان فقط درتوصیف وتوضیح به كارگماشته نمی شوند.آنها همچنین درایجاد قضاوت های ارزیابی وسیاسی وانتخاب ها بكار گرفته می شوند. درواقع قضاوتهای ارزیابی كننده درهر سطحی از فرآیند تحقیق انجام می شود- درتصمیم گیری اینكه چه سوالاتی بپرسند،چه مدركی ثبت یا جمع آوری شود،چگونه این مدرك را تفسیر كنند ،چه یافته ها وتفسیرهایی در گزارش دهی كار ما تاكید دارد، وچگونه درباره مفاهیم عملی وسیاسی كارمان بنویسیم. پی بندی كردن همه كارهای جامعه شناسی نظریه ها هستند- اغلب به طور واضح مفصل بیان نشدند- درباره اینكه چه سوالات تحقیقی را با ارزش می شمرند. درباره اینكه چه چیزی را به عنوان فرآیند یا نتیجه مطلوب می شمرند ودرباره اینكه مسئولیت نتایج خاص كجا قرارمی گیرد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *