مقاله ( ازدواج )

دانلود پایان نامه

مقدمه

ازدواج یک فرایند مهم و طبیعی در زندگی انسانهاست و در همۀ زمانها و کلیه فرهنگ ها به شکل های مختلف وجود داشته است. با ازدواج یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی یعنی خانواده موجودیت پیدا می کند و نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی انسان تأمین می گردد (فقیرپور، 1384).

ازدواج بعنوان یکی از مهمترین مسایل تصمیم گیری در زندگی افراد تلقی می شود و صرفاً جنبۀ فردی ندارد. در واقع می توان گفت نهاد جامعه بر پایه ازدواج قرار گرفته است.

استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار  و بنیادین بستگی دارد؛ یعنی، هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا عدم وجود یک ازدواج موفق علاوه بر آن که آرامش روانی زوج ها را مختل می کند بقاء و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد. ازدواج یک پدیده چند بعدی است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از آن جمله می توان به نقش عوامل روانشناختی، اقتصادی، روانشناختی و … اشاره کرد.

در کشور ما اکثر تحقیقات بر پایه نظریات علوم اجتماعی و با تأکید بر متغیرهای کلان از جمله وضعیت اقتصادی، کاهش درآمد خانوار، چالشهای فرهنگی و اجتماعی بطور کلی متغیرهای جمعیت شناختی بوده است (مدنی، 1379؛ به نقل از عبداله زاده، 1382).

بیان مسئله

ازدواج پدیده ای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است. در مرحله پس از انتخاب و شروع زندگی مشترک به عنوان مرحله جدیدی از تحول، همه دستاوردهای قبلی از موقعیت های مختلف زندی فردی، خانوادگی و اجتماعی به میدان زندگی دو نفر آورده می شوند.

رضایت زناشویی و سازگاری همسرانب ه عنوان محور و کانون بنیادین خانواده تحت تأثیر عوامل متعددی است که از آن جمله می توان به نقش عوامل روانشناختی در احساس دایمی فرد به زندگی مشترک اشاره نمود.

شخصیت به عنوان مجموعه ای سازمان یافته، واحد و متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و مداومی که مجموعاً یک شخص را از شخص یا اشخاص دیگر متمایز می کند تعریف شده است. (کریسنی، 1999، هال و لیندزی؛ به نقل از ایرانی، 1383)؛ که نقش تعیین کننده ای بر رفتار آشکار فرد دارد و عاملی مهم و تأثیرگذار در سازگاری و سلامت عمومی افراد محسوب می شود (به نقل از همان).

تحقیقات بسباری و با استفاده از الگوهای مختلف