مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی :پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

4-5- مولفه مصرف:

این مولفه از سه معرف سرانه مصرف آب شرب و بهداشت سرانه مصرف آب بخش صنعت سرانه مصرف آب بخش کشاورزی تشکیل شده است.

4-5-1 سرانه مصرف آب شرب و بهداشت

در گزارشات میزان مصرف سرانه به تفکیک شهر روستا، ارائه شده است. برای اینکه یک سرانه واحد برای زیر حوضه معرفی نماییم، سرانه شهر و روستا را به تناسب جمعیت شهری و روستایی در هر زیر حوضه استفاده نمودیم.

 

4-5-2 ارزش افزوده آب مصرفی بخش صنعت

در جدول 4-5-2 میزان آب مصرفی در هر محدوده به تفکیک نوع کارگاه صنعتی ارائه شده است.در گزارشات ارزش آب صنعتی برای هر استان ارائه شده است.با توجه به اینکه مبلغی که به عنوان ارزش آب صنعتی ارائه شده است، قطعا میانگینی از ارزشهای آب صنعتی در فعالیتهای صنعتی مختلف است در این با توجه به آب مصرفی صنعتی در هر زیر حوضه، برای آن زیر حوضه یک ارزش آب صنعتی تخمین زده می شود.پس از بدست آوردن ارزش آب صنعتی در هر حوضه معرف مربوطه را مانند قبل از فرمول3-2بدست می آوریم.

4-5-3 ارزش افزوده آب مصرفی بخش کشاورزی

در خصوص بخش کشاورزی نیز با توجه به اینکه حجم آب مصرفی کشاورزی در هر زیر حوضه مشخص بوده و همچنین قیمت متر مکعب آب کشاورزی ارائه شده است، همانند معرف قبل(بخش صنعت) این معرف را نیز بدست می آوریم.(جدول 4-5-3)

معرف­های سرانه مصرف آب شرب، سرانه مصرف آب صنعت، سرانه مصرف آب کشاورزی و مولفه مصرف به ترتیب در شکلهای4 -5-1 ، 4-5-2 ، 4-5-3 ، 4-5-4 نشان داده شده است. جداول و شکلها بیانگر آن است که مناطق لیشتر، دالون، سرپری ،کودیان وسرانجیلک به ترتیب کمترین مقادیرومناطق شادگان،رامهرمز،هندیجان به ترتیب بیشترین مقادیر مولفه مصرف را به خود اختصاص داده اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

  • 1