مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی :پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

4-3- مولفه دسترسی:

در این محور سه زیر معیار در نظر گرفته شده است

  • درصدی از جمعیت که به آب سالم دسترسی دارند.
  • در صدی از جمعیت که به سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی دسترسی دارند.
  • نسبت زمین‎های قابل کشت به منابع آب داخلی

 

4-3-1 درصدی از جمعیت که به آب سالم دسترسی دارند.

طبق گزارشات در مناطق شهری تمامی افراد به آب شرب سالم دسترسی دارند و برای روستاها نیز درصد دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی در روستاهای هرمحدوده مطالعاتی ارائه شده است.(جدول 4-3-1 )

4-3-2 در صدی از جمعیت که به سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی دسترسی دارند.

گزارشات حاکی از آن است که هیچیک از مناطق روستایی در این حوضه آبریز به سیستم فاضلاب بهداشتی دسترسی ندارند. ودر نقاط شهری نیز تعداد کمی از شهر ها دسترسی به سیستم مورد نظر دارند،آن هم برای درصدی ازافرادآن شهر(جدول 4-3-2)

 

4-3-3 نسبت زمینهای قابل کشت به منابع آب داخلی

زمینهای قابل کشت در هر زیر حوضه، از گزارشات استخراج شده و حجم منابع آب داخلی نیز در بخش منابع بدست آمده بود.از تقسیم این دو بر هم و استفاده از فرمول 3-1 عدد مربوط به این معرف نیز محاسبه می گردد.(جدول 4-3-3 ).

معرفهای دسترسی به آب سالم، فاضلاب بهداشتی، نسبت زمینهای قابل کشت به منابع آب داخلیو مولفه دسترسی به ترتیب در شکلهای4-3-1 ، 4-3-2 ، 4-3-3 ، 4-3-4 نشان داده شده است. .جداول و شکلها بیانگر آن است که مناطق هندیجان،شادگان،رامهرمز به ترتیب کمترین مقادیروشاه بهرام، کودیان وسرانجیلک به ترتیب بیشترین مقادیر مولفه دسترسی را به خود اختصاص داده اند

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی