مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی :دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

4-1-مقدمه    

استفاده از ابزار بصری که به‌راحتی توسط سهامداران قابل استفاده است مفید است با توجه به انطباق بهتر داده‌ها ی اجتماعی – اقتصادی و هیدرولوژیکی به کمک GIS  در قالب الگوهای جغرافیایی می‌توان با تهیه نقشه‌های فقر آبی همزمان هم به ابعاد فضایی و هم ابعاد زمانی فقر آبی توجه کرد در کل نقشه‌های فقر آبی  دارای‌این پتانسیل هستند که فقر آب را در میان مناطق ارزیابی کند و راهنمایی برای مدیریت پایدار منابع آب فراهم کند.

4-2- منابع:

مولفه منابع از سه معرف زیر تشکیل شده است.

  • بارندگی
  • آبهای ورودی از حوضه های مجاور
  • آبهای زیر زمینی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی