مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی :دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

ظرفیت

دو مولفه برای‌این شاخص در نظر گرفته می‌شود.

◄ سرانه ذخیره آب. در‌این مورد می‌باید حجم کل آب مخازن سدهای موجود در زیر حوضه محاسبه و بر جمعیت منطقه تقسیم گردد.

◄ سرانه زمینهای کشاورزی مدرن نیز باید از تقسیم مساحت کل زمینهای کشاورزی مدرن بر جمعیت تقسیم و با واحد کیلومتر مربع بر نفر محاسبه گردد.

مصرف

این شاخص دارای سه مولفه است:

◄مصرف سرانه آب خانگی (m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه)

◄مصرف سرانه آب صنعتی (m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه).

در‌این معیار نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) بدست آمده از بخش صنعت بر نسبت آب مصرفی در آن بخش، تقسیم شده است.‌ این شاخص به روش معمول مشتق شده است: هر چقدر آب مصرفی در بخش صنعت ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، مقدار این جزء از شاخص بیشتر می‌شود. ‌این به یک اقدام خام بهره وری مصرف آب می‌شود.

◄مصرف سرانه آب کشاورزی(m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه).‌این معیار نیز مانند آب مصرفی بخش صنعتی محاسبه شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی