مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی :پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

منابع

این شاخص ترکیبی از دو شاخص مجزا است: یکی منابع آب داخلی (internal water resources) و دوم جریان آب خارجی (external water inflows) است. هر دوی آنها برای کاهش اعوجاج ناشی از مقادیر بالا در مقیاس لگاریتم محاسبه می‌شود، و بر اساس سرانه ابراز شده است. شاخص منابع یکی از شاخص‌های اساسی در دسترس بودن آب است. عامل مهمی‌دیگری که بر در دسترس بودن تاثیرمی‌گذارد، قابلیت اطمینان و تغییرپذیری منابع است، هرچه تغییرپذیری منبع بیشتر و یا اعتماد پذیری آن کمتر باشد در نتیجه نسبت کوچکی از کل منابع موجود میتواند مورد استفاده قرارگیرد. با ‌این حال بعلت عدم دسترسی‌این شاخص در مقیاس ملی،‌ این عامل حذف می‌گردد.

دسترسی

برای‌این شاخص سه مولفه وجود دارد:

  • درصدی از جمعیت که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.
  • درصدی از جمعیت که به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.
  • شاخص که مربوط به زمین‌های آبی، به عنوان قسمتی از زمین‌های زراعی، وابسته به منابع آب داخلی. به صورت درصدی از زمینهای تحت آبیاری مرتبط با منابع آب داخلی محاسبه می‌شود. ‌ایده پشت ‌این روش محاسبه ‌این است که کشورها‌یی با نسبت بالا از زمین‌های آبی وابسته به منابع آب داخلی در دسترس کم، بالاتر از کشورهای با نسبت بالا از زمین‌های آبی وابسته به منابع آب داخلی در دسترس بالا قرار گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی