مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی :دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

3-1 محاسبه شاخص فقر آبی در حوضه آبریز زهره وجراحی

متدولوژی‌این بخش متاثر از چهار چوب WPI سالیوان و همکارانش می‌باشد که ارزیابی دسترسی فیزیکی منابع آب میزان دسترسی به آب استفاده از آب برای اهداف گوناگون عوامل محیطی مخرب اکولوژی سیستم­های آبی و ظرفیت‌های مختلف برای دسترسی آب ادغام کرده است. چهار چوب‌این بخش از 5 جز  اصلی WPI سالیوان تشکیل شده است. منابع دسترسی ظرفیت استفاده و محیط زیست همچنین شامل چهارده معرف و شش زیر معرف( متغیر) است که مسائل مربوط به آب را در حیطه تحقیق منعکس می‌کند. اجزا معرف­ها و متغیرهایی که در‌این بخش مورد بررسی قرار گرفته­اند در جدول3-1-1 با جزئیات آمده است. از آنجایی که داده‌ها از منابع مختلف جمع آوری شده­اند برای استاندارد سازی داده‌ها متد ماکسیسم-‌مینیمم (مقیاس بندی پیوسته) که به صورت مخفف MAX-MIN  نوشته می‌شود مورد استفاده قرار گرفته است تا داده‌ها در طیف استاندارد 0-100 قرار گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی