مطالعه دینامیسم جمعیت و تنوع تغذیه‌ای کفشدوزک

دانلود پایان نامه

مطالعه دینامیسم جمعیت و تنوع تغذیهای کفشدوزک هفتنقطهایCoccinellaseptempunctata L. (Col.: Coccinellidae)در مزارع یونجه باجگاه (شیراز)

به کوشش

روناک محمدی

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

تخمین جمعیت کفشدوزک هفت نقطه‌ای .LCoccinellaseptempunctata با استفاده از روش نمونه‌برداری چندگانه‌ای، در یک مزرعه یونجه به وسعت 2/4 هکتار واقع در منطقه باجگاه انجام گردید. نتایج نشان داد که جمعیت کفشدوزک در این مزرعه با شاخصSchnabelبرابر با 2/21030 عددو با استفاده از شاخص Jolly حداکثر جمعیت در نقطه اوج معادل 3/6459 عدد به‌دست آمد. نمونه‌‌برداری‌هایی که هر هفته یک‌بار به طور تصادفیطیفروردین ماه1392 تا خرداد ماه 1393 از مزارع یونجه باجگاه به منظور بررسی دینامیسمجمعیتوتنوعتغذیه‌ای C.septempunctata صورت‌گرفت نشان داد که این کفشدوزک دارای سه نسل در سال است. اوج جمعیت نسل اول اوایل اردیبهشت‌ماه بود. نسل دوم از اوایل خرداد آغاز و تا آخر تیرماه که تابستان‌گذرانی کفشدوزک آغاز شد ادامه داشت. اوایل شهریورماه جمعیت کفشدوزک‌های نسل سوم ظاهر و دراوایل مهرماه به اوج خود رسید. زمستان‌گذرانی آن‌ها از اواسط آذر‌ماه آغاز گردید. بررسی‌ها نشان داد که این گونه دارای دو مرحله استراحت (Quiescens) در تابستان و زمستانمی‌باشد. جهت تعیین تنوع تغذیه‌ای این حشرات هر هفته تعدادی کفشدوزک جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. دستگاه گوارش آن‌ها تشریح شدو سپس محتویات باقی‌مانده درون معده میانی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد کهبیشترین میزان مصرف از شته در فروردین ماه برابر با 75درصد و در شهریورماه 75/93درصد بود. در کل در طی یکسال 75/96 درصد کفشدوزک‌های بررسی شده از شته، 59/65 در صداز دانه‌ی گرده گیاهان و 29/61 درصد از اسپورهای مختلفجنسقارچ آلترناریا تغذیه کرده بودند.

Leave a comment