2-5- تهیه ریز نمونه 10

2-6- باززایی و ریخت زایی 10

2-7- مواد مؤثره 11

2-8- رنگیزه های گیاهی 12

فصل سوم مواد و روش ها 14

3-1- زمان و مکان آزمایش 15

3-2- مواد و دستگاه ها 15

3-3- تعیین زیوایی(قوه نامیه) بذور کنگرفرنگی به منظور تهیه دانهال های سترون 15

3-4- محیط کشت 16

3-5- ضدعفونی بذرکنگرفرنگی 19

3-6- تهیه گیاهچه استریل کنگرفرنگی 19

3-7- تهیه ریزنمونه کنگرفرنگی 20

3-8- واکشت 20

3-9- تهیه محیط کشت جهت باززایی 20

3-10- صفات مورد مطالعه 20

3-11- اندازه گیری وزن تر و خشک کالوس 20

3-12- اندازه گیری کلروفیل و کارتنوئید 21

3-13- مطالعه بیوشیمیایی کالوس کنگرفرنگی 22

3-14- اندازه گیری فنل کل 22

3-15- اندازه گیری محتوای فلاونوئید 23

3-16- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH 24

3-17- اندازه گیری اسید کلروژنیک و اسید کافئیک با استفاده از دستگاهHPLC 24

3-18- تهیه شکل کالیبراسیون برای اسید کلروژنیک و اسید کافئیک 25

3-19- تزریق نمونه گیاهی 26

3-20- تجزیه و تحلیل داده ها 27

فصل چهارم 28

4-  نتایج و بحث 29

4-1- نتایج مشاهده ای 29

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری 32

4-3- نتیجه گیری کلی 77

پیشنهادات 78

منابع 79

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1- فرمولاسیون محیطهای کشت استفاده شده در کشت بافت گیاهی. 18

جدول ‏4‑2- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان وزن تر کالوس 32

جدول ‏4‑1- اثر متقابل ریزنمونه ، هورمون و محیط کشت بر میزان وزن تر کالوس 36

جدول ‏4‑4- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان وزن خشک (از یک گرم کالوس تر) 37

جدول ‏4‑3- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان.وزن خشک کالوس (به ازای یک گرم وزن تر) 41

جدول ‏4‑6- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیل a. (میلی گرم/گرم وزن تر) 42

جدول ‏4‑5- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیلa ، b، کل و کارتنوئید (میلی گرم/گرم وزن تر) 45

جدول ‏4‑7- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیلb (میلی گرم/گرم وزن تر) 46

جدول ‏4‑8- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان کلروفیل کل (میلی گرم/گرم وزن تر) 49

جدول ‏4‑9- اثر جداگانه ریزنمونه ، هورمون و محیط کشت بر میزان کارتنوئید (میلی گرم/گرم وزن تر) 53

جدول ‏4‑11- اثر ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر درصد مهار رادیکالهای آزاد 56

جدول ‏4‑10- اثر متقابل فاکتورها بر درصد مهار رادیکالهای آزاد، فنل و فلاونوئید 60

جدول ‏4‑12- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان فنل کل (میلی‌گرم/گرم وزن تر) 61

جدول ‏4‑13- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان فلاونوئید(میلی گرم/گرم وزن تر). 64

جدول ‏4‑15- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط بر میزان اسید کافئیک 69

جدول ‏4‑14- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان اسید کافئیک و اسیدکلروژنیک 72

جدول ‏4‑16- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر میزان اسید کلروژنیک 73

 

فهرست اشکال

شکل ‏3‑1- گیاهچه گیاه کنگرفرنگی عاری از بیماری در محیط کشت MS2/1 19

شکل ‏3‑2- شکل استاندارد گالیک اسید 23

شکل ‏3‑3- شکل استاندارد کوئرستین 23

شکل ‏3‑4- کروماتوگرام نمونه استاندارد، اسید کلروژنیک با غلظت 50 میلیگرم در لیتر و اسید کافئیک با غلظت 7 میلی گرم در لیتر 26

شکل ‏4‑1- تغییرات کالوس در ریزنمونه دمبرگ در ماه اول کشت (چپ به راست) 29

شکل ‏4‑2- کالوس ریزنمونه های مختلف برگ (B)، دمبرگ (D) و ریشه (R) 30

شکل ‏4‑3- ریشه زایی در ریزنمونه ریشه (1) و اندامزایی در ریزنمونه دمبرگ (2) و کالوسدهی جزئی در ریزنمونه دمبرگ (3) در محیط کشت فاقد هورمون 30

شکل ‏4‑4- رشد کالوس های سبز رنگ از کالوس های قهوه ای 31

شکل ‏4‑5- اثر دوگانه محیط کشت وسطوح هورمونی بر میزان وزن تر کالوس 33

شکل ‏4‑6- اثر دوگانه محیط کشت وریزنمونه بر میزان وزن تر کالوس 34

شکل ‏4‑7- اثر دوگانه سطوح هورمون وریزنمونه بر میزان وزن تر کالوس 35

شکل ‏4‑8- اثر دوگانه محیط کشت و هورمون بر میزان وزن خشک کالوس 38

شکل ‏4‑9- اثر متقابل اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان وزن خشک 38

شکل ‏4‑10- اثر متقابل اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان وزن خشک 39

شکل ‏4‑11- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کلروفیل a 43

شکل ‏4‑12- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کلروفیل a 43

شکل ‏4‑13- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان کلروفیلa 44

شکل ‏4‑14- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کلروفیل b 47

پایان نامه و مقاله

شکل ‏4‑15- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کلروفیل b 47

شکل ‏4‑16- اثر متقابل هورمون و ریزنمونه بر میزان کلروفیل b 48

شکل ‏4‑17- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کلروفیل کل 50

شکل ‏4‑18- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کلروفیل کل 50

شکل ‏4‑19- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان کلروفیل کل 51

شکل ‏4‑20- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان کارتنوئید 53

شکل ‏4‑21- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان کارتنوئید 54

شکل ‏4‑22- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان کارتنوئید 54

شکل ‏4‑23- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر در صد مهار رادیکالهای آزاد 57

شکل ‏4‑24- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر درصد مهار رادیکالهای آزاد 58

شکل ‏4‑25- اثر متقابل هورمون و ریزنمونه بر درصد مهاررادیکال آزاد 58

شکل ‏4‑26- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان فنل کل 61

شکل ‏4‑27- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان فنل کل 62

شکل ‏4‑28- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان فنل کل 63

شکل ‏4‑29- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان فلاونوئید 65

شکل ‏4‑30- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان فلاونوئید 65

شکل ‏4‑31- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان فلاونوئید 66

شکل ‏4‑32- کروماتوگرام ترکیبات پلی‌فنلی کالوس کنگرفرنگی 68

شکل ‏4‑33- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان اسید کافئیک 69

شکل ‏4‑34- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان اسید کافئیک 70

شکل ‏4‑35- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر میزان اسید کافئیک 71

شکل ‏4‑36- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر میزان اسید کلروژنیک 74

شکل ‏4‑37- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر میزان اسیدکلروژنیک 74

شکل ‏4‑38- اثر متقابل ریزنمونه و غلظت هورمون بر میزان اسید کلروژنیک 75

 

 

فصل اول

یک مطلب دیگر :

 

مقدمه

 

 

1-  مقدمه

 

1-1-گیاهان دارویی

در پیکر گیاهان دارویی مواد خاصی به نام «مواد مؤثره»[1] (مواد فعال[2]) ساخته و ذخیره می­شود که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجودات زنده بر جا می­گذارند. این گیاهان برای مداوای برخی بیماری­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرایند­های ویژه و پیچیده بیو­شیمیایی، به مقدار بسیار کم معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه ساخته می­شوند و به «متابولیت­های ثانویه»[3]نیز معروفند (امید بیگی، 1384). تولید متابولیت­های ثانویه بخشی از سیستم دفاعی گیاه را تشكیل می­دهد. متابولیت­های ثانویه جنبه­های مهمی از كیفیت غذای انسان )رنگ، طعم و بو( را تعیین می­كنند. برخی از آن­ها نظیر رنگدانه­های گیاهی برای تنوع گل­ها و گیاهان زینتی مهم هستند. تعدادی از متابولیت­های ثانویه گیاهی برای تولید دارو­ها، حشره­کش­ها، چاشنی­های غذایی، رنگ­ها و خوشبوكننده­ها مورداستفاده قرارمی­گیرند (حبیبی خانیانی، 1384).

 

1-2- کنگرفرنگی

کنگرفرنگی در اقتصاد کشاورزی مدیترانه با تولید سالیانه 750 میلیون تن (بیش از 60 درصد از تولید کنگرفرنگی) در بیش از 80 هکتار از زمین­های زراعی نقش قابل توجهی دارد. ایتالیا تولید کننده برجسته جهان است (در حدود 470 میلیون تن)، به دنبال آن اسپانیا (188 میلیون تن)، فرانسه (5/52 میلیون تن) و یونان (35 میلیون تن) قرار دارند (پروهنس، 2008).

 

1-2-1- مشخصات گیاهشناسی

کنگر­فرنگی با نام علمیCynara scolymus L. گیاهی است چند ساله یا پایا، سازگار با سرمای مناطق مدیترانه­ای، با طول عمر متوسط 4 سال كه ارتفاع آن به 2 متر می­رسد. دارای برگ­های بسیار بزرگ متمایل به سفید كركینه پوش وحاوی رگبرگ­های خیلی برجسته است (سید ضیایی، 1383). جوانه­های گل از قسمت انتهایی ساقه اصلی و ساقه­های جانبی گیاه بیرون می­آیند و هر جوانه گل باز نشده شبیه یک مخروط کاج می­باشد. براكته­ها دراطراف یك مركز گوشتی به­وجود می­آیند (صمصام شریعت، 1374). Cynara جنس کوچکی از خانواده کاسنی Asteraceae)) می­باشد. بومی مناطق مدیترانه­ای است که در نواحی اروپا و شمال آفریقا به صورت خودرو یافت می شود (پروهنس و همکاران، 2008). این گیاه از طریق رویشی (ساقه­های ثانویه) و همچنین با بذر و روش کشت­بافت تکثیر می­شود (پروهنس و همکاران، 2008).

 

1-2-2- ارزش غذایی و آثار فارماکولوژیکی

ارزش غذایی مربوط به ترکیبات فنلی و کربوهیدرات اینولین[4] و املاح معدنی موجود در آن است که به این گیاه طعم و مزه ویژه­ای می­دهد. ترکیبات فنلی از مشتقات اسید کافئیک[5] است. از عصاره آن ماده سینارین[6] به دست می­آید که در درمان ناراحتی­های کبدی و متابولیسم کلسترول به کار می­رود (پیوست، 1384). ترکیبات شیمیایی برگ كنگرفرنگی مورد مطالعه قرار گرفته­اند و محققان دریافته­اند که برگ­ها منبع قوی مواد پلی فنولی مثل ترکیبات کافئولکوئینیکی و فلاونوئیدی است (ماتز و هونرمیر، 2008). محققین ایتالیایی ازسال 1950تا 1980تركیب سینارین (ماده مؤثركنگرفرنگی) را به عنوان محرك كبد و مثانه وكاهش دهنده غلظت كلسترول خون به بیماران تجویز می­كردند ( فلاح حسینی و همکاران، 1384). سینارین و کلروژنیک اسید در جوانه­های گل، بذر­های جوانه زده، برگ­ها و تمام گیاه شناسایی شده است و ترکیبات فنلی گنگرفرنگی علاوه بر خاصیت آنتی­اکسیدانی، فعالیت ضد باکتریایی نیز دارند (تراجتنبرگ و همکاران، 2006).

 

1-3- بیوتكنولوژی

علم بیوتكنولوژی ازطریق كشت سلول، بافت یا ریزنمونه، در شرایط درون شیشه­ای[7]فرصتی را فراهم می­كندتا تركیب مورد نظر به دست آید. كشت سلولهای گیاهی یك منبع مناسب ومهم برای تولید متابولیت­های ثانویه با ارزش در اكثر گیاهان است. سلول­های گیاهی از نظر بیوسنتزی خاصیت توتیپتانسی[8] دارند بدین معنی كه هر سلول تحت كشت، تمام طلاعات ژنتیكی گیاه والد را دارا است و از این رو این توانایی را دارد تا دامنه­ای از مواد شیمیایی را كه در گیاه والدینی یافت می­شود تولید نماید (حبیبی خانیانی،1384).

 

1-4- فرضیات

-بین محیط­های کشت مختلف تفاوت معنی­داری در میزان کالوس وجود دارد.

-میزان ترکیبات فنولی تحت تاثیر نوع ریزنمونه و اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت قرار دارد.

 

1-5- اهداف

-مقایسه محیط­های کشت مختلف از لحاظ تولید کالوس در گیاه گنگرفرنگی.

-بررسی میزان تولید کالوس از ریزنمونه­های تهیه شده از بخش­های مختلف گیاه.

-ارزیابی ترکیبات فنولی در کالوس­های تولید شده از قسمت­های مختلف گیاه.

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *