2-1-2-3- زنا در قانون مجازات اسلامی.. 18
2-2- بررسی حرمت تشریع زنا و علل آن در شرایع مختلف… 19
2-3- شرائط تحقق جرم زنا 23
2-3-1- شرائط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فعل زنا) 23
2-3-2- شرایط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فاعل) 27
2-3-2-1- شرط اول بلوغ. 29
2-3-2-2- شرط دوم عقل.. 32
2-3-2-3- شرط سوم علم و آگاهی مرتکب به حکم و موضوع (عدم وجود شبهه) 35
2-3-2-4- شرط چهارم اختیار. 41
فصل سوم: راه‌های ثبوت زنا 45
3-1- اقرار. 46
3-1-1- شرایط مقر: 47
3-1-1-1- بلوغ: 47

پایان نامه

3-1-1-2- کمال عقل: 49
3-1-1-3- اختیار: 50
3-1-1-4- قصد: 50
3-1-1-5- حریت: 51
3-1-2- شرایط اقرار. 52
3-1-2-1- تکرار اقرار: 52
3-1-2-1-1- مقدار تعزیر در کمتر از چهار مرتبه اقرار. 58
3-1-2-1-2- مقدار تعزیر در فقه اسلامی.. 58
3-1-2-1-3- مقدار تعزیر در قانون مجازات اسلامی.. 59
3-1-2-2- تعدد مجالس… 60
3-1-2-3- صریح بودن اقرار. 63
3-1-3- سقوط حد. 66
3-1-3-1-  انکار بعد از اقرار. 66
3-1-3-2- تأثیر توبه در  اقرار. 70
3-1-3-3- حمل دالّ بر زنا نیست… 74
3-2- بینه. 76
3-2-1- تعداد و جنس… 76
3-2-2- رویت دقیق فعل زنا 81
3-2-3- عدم وجود اختلاف در گفتار شهود (اتفاق الشهود) 85

یک مطلب دیگر :

3-2-4- عدم وجود فاصله زمانی موقع ادای شهادت… 90
3-2-5- سقوط حدّ – تأثیر توبه در اقامه شهادت… 94
فصل چهارم: اقسام حدّ زنا 96
4-1- قتل. 97
4-1-1- زنا با محارم نسبی.. 97
4-1-2- زنا با زن پدر: 100
4-1-3- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. 101
4-1-4- زنای به عنف: 102
4-2- رجم. 106
4-2-1- شرائط احصان. 107
4-2-1-1- زوجیت دائمی باشد. 107
4-2-1-2- جماع با همسر از راه قبل صورت گرفته باشد. 108
4-2-1-3- جماع با همسر دائمی در حال حریت و بلوغ و عقل باشد. 109
4-2-1-4- امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر. 111
4-3- جلد. 116
4-4- جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال. 117
4-5- جلد و رجم. 119
4-6- حد جلد به ضمیمه کیفر زائد. 123
فصل پنجم: اجرای حد زنا 125
5-1- فوری بودن اجرای حدّ زنا: 126
5-2- موارد تأخیر اجرای حدَ زنا 127
5-2-1- ایام بارداری: 127
5-2-2- ایام نفاس… 129
5-2-3- ایام استحاضه و مریضی.. 130
5-2-4- جنون و ارتداد. 133
5-2-5- تأثیر مقتضیات زمان. 134
5-2-6- تأثیر مقتضیات مکان. 135
5-3- کیفیت اجرای حدّ زنا 136
5-3-1- کیفیت اجرای چند حدّ مختلف… 136
5-3-2- روش اجرای رجم. 138
5-3-3- روش اجرای جلد. 147
5-3-4- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا 150


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *