1-11-ویژگی‌ها‌ی مورد بررسی در طبقه‌بندی سیاهک‌ها.. 7

1-11-1- گیاه میزبان. 7

1-11-2- علائم بیماری. 7

1-11-3- ریخت‌شناسی. 8

1-11-3-1- پیوستگی اسپورها. 8

1-11-3-2- اسپورها. 10

1-11-3-3- غلاف. 12

1-11-3-4- سلول‌های نازا. 12

1-11-3-5- اسپورهای نارس. 12

1-11-3-6- تندش اسپور. 12

1-12-پراکنش جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-13-مراحل آلوده سازی میزبان توسط قارچ های مولد سیاهک. 14

هشت

 

1-14-طبقه‌بندی سیاهک ها. 14

1-15-شناسایی مولکولی.. 19

1-16-اهداف طرح. 22

فصل دوم:مواد و روش ها. 24

2-1- موقعیت جغرافیایی استان مرکزی و لرستان. 24

2-2- نمونه‌برداری.. 25

2-3- تهیه نمونه‌های هرباریومی. 29

2-4- روش بررسی و شناسایی نمونه‌ها. 30

2-4-1- تهیه نمونه‌های میکروسکوپی.. 30

2-4-2- بررسی نحوه جوانه‌زنی تلیوسپورها. 31

2-5- استخراج DNA.. 32

2-5-1- استخراج DNA به روش موری و تامسون (1980).. 32

2-5-2- استخراج DNA به روش تغییر یافته شارما و همکاران (2002).   33

2-5-3-   استخراج DNA به روش ردر و برودا (1985).. 34

2-6- بررسی کمیت و کیفیت DNA.. 35

2-6-1- تعیین کمیت و کیفیت DNA با استفاده از ژل آگارز.. 36

2-6-2- روش اسپکتروفتومتری. 36

2-7- واکنش PCR.. 37

2-7-1- آغازگرهای اختصاصی. 37

2-7-2- مخلوط نوکلئوتیدی dNTPs 38

2-7-3- کلرید منیزیم. 38

2-7-4- بافر PCR.. 38

2-7-5- آنزیم Taq DNA پلیمراز.. 38

2-7-6 – مخلوط Taq DNA Polymerase Master mix. 39

2-8-تنظیم شرایط واکنش PCR.. 39

2-9- الکتروفورز محصولات PCR.. 41

نه

 

2-10- تعیین توالی نوکلئوتیدی. 42

فصل سوم: نتایج وبحث. 44

3-1- توصیف جنس Sporisorium.. 44

3-1-1- گونه Sporisorium cruentum.. 45

3-1-1-2- میزبان‌ها. 45

3-1-1- 3- نمونه های بررسی شده. 45

3-1-1-4- علائم. 45

3-1-1-5- شرح گونه. 46

3-1-2- گونه ………….………………….………………………… Sporisorium reilianum…48

3-1-2-1- میزبان‌ها. 48

3-1-2-2- نمونه‌های بررسی شده. 48

3-1-2-3- علائم. 48

3-1-2-4- شرح گونه. 49

3-2- جنس Ustilago. 51

3-2-1- گونهUstilago avenae 51

3-2-1-1- میزبان‌ها. 52

3-2-1-2- نمونه‌های مورد بررسی. 52

3-2-1-3- علائم. 52

3-2-1-4- شرح گونه. 52

3-2-2- گونه Ustilago bromivora 54

3-2-2-1- میزبان‌ها. 55

3-2-2-2- نمونه های بررسی شده. 55

3-2-2-3- علائم. 55

3-2-2-4- شرح گونه. 56

3-2-3- گونه Ustilago cynodontis 57

3-2-3-1- میزبان. 58

ده

 

3-2-3-2- نمونه‌های بررسی شده. 58

3-2-3-3- علائم. 58

3-2-3-4- شرح گونه. 58

3-2-4- گونه Ustilago hordei 60

3-2-4-1- میزبان‌ها. 60

3-2-4-2-   نمونه‌های مورد بررسی شده. 61

3-2-4-3- علائم. 61

3-2-4-4- شرح گونه. 61

3-2-5- گونه Ustilago maydis 63

3-2-5-1- میزبان‌ها. 63

3-2-5-2- نمونه‌های مورد بررسی شده. 63

3-2-5-3- علائم. 64

3-2-5-4- شرح گونه. 64

پایان نامه و مقاله

3-2-6- گونه Ustilago nuda 66

3-2-6-1- میزبان‌ها. 66

3-2-6-2- نمونه‌های بررسی شده. 66

3-2-6-3- علائم. 66

3-2-6-4- شرح گونه. 66

3-2-6- گونهUstilago tritici 68

3-2-6-1- میزبان‌ها. 69

3-2-6-2- نمونه‌های بررسی شده. 69

3-2-6-3- علائم. 69

3-2-6-4-   شرح گونه. 70

3-2-7- گونهUstilago turcomanica 72

3-2-7-1- میزبان‌ها. 72

3-2-7-2- نمونه‌های بررسی شده. 73

یازده

 

3-2-7-3- علائم. 73

3-2-7-4- شرح گونه . 73

3-3- جنس Tilletia. 75

3-3-1- گونه Tilletia controversa 76

3-3-1-1- میزبان‌ها. 76

3-3-1-2- نمونه‌های بررسی شده.. 77

3-3-1-3- علائم. 77

3-3-1-4- شرح گونه. 77

3-3-2- گونهTilletia laevis 79

3-3-2-1- میزبان‌ها. 79

3-3-2-2- نمونه‌های بررسی شده.. 80

3-3-2-3- علائم. 80

3-3-2-4- شرح گونه. 80

یک مطلب دیگر :

3-4- کلید شناسایی جنس‌های قارچ‌های Ustilaginales عامل سیاهک، جمع‌آوری شده از استان مرکزی و لرستان:. 82

3-4-2- کلید شناسایی گونه‌های Ustilago. 82

3-4-3- کلید شناسایی گونه‌های Tilletia. 84

3-5- بررسی مولکولی. 84

3-5-1- استخراج DNA.. 84

3-5-2- شناسایی گونه‌های Ustilago tritici، U.nuda و U.hordei با استفاده از واکنش PCR   86

3-6- بررسی توالی‌های مورد نظر با استفاده از جستجوگر BLAST.. 87

3-7- مقایسه فیلوژنتیکی توالی‌های بدست آمده. 90

3-7-1- مقایسه توالی نوکلئوتیدی جدایه‌های توالی‌یابی شده U. tritici (LO42)، گونه U. nuda (LO43) و U. hordei (Ar7) با گونه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر ITS5-F/ITS4-R   90

3-7-2- مقایسه توالی نوکلئوتیدی جدایه‌های توالی‌یابی شده U. tritici (LO42)، U. nuda (LO43)، U. hordei (Ar7) با جدایه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر rpb1. 91

3-7-3- مقایسه توالی نوکلئوتیدی گونه‌های توالی‌یابی شده U. tritici (LO42)، U. nuda (LO43)، U. hordei (Ar7) با گونه‌های موجود در بانک ژن با جفت آغازگر β- tubulin. 92

دوازده

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها. 96

4-1- نتیجه‌‌گیری کلی. 96

4-2- پیشنهادها. 98

منابع. 106

 

سیزده

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

شکل1-1- شمای چرخه زندگی سیاهک‌ها.. 6

شکل1-2- اسپورهای منفرد یا تکی در گونه های جنس Tilletia. 9

شکل1-3- توپ اسپورهای متشکل شده از اسپورهای زایا و عقیم در گونه‌های Urocystis 9

شکل 1-4 – انواع تزیینات رویه اسپور سیاهک‌ها.. 11

شکل 1-5- انواع تیپ‌های تندش اسپور سیاهک‌ها. تیپ Ustilago (A)، Tilletia (B)، Yenia (C)، Pericladium (D)، Anthracoidea (E)، Glomosporium (F) 13

شکل3-1- سورهای Sporisorium cruentumروی گیاه .Sorghum halepense. 46

شکل 3-2- اسپورهای زایا و نازا .Sporisorium cruentum.. 47

شکل 3-3- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Sporisorium cruentum.. 47

شکل 3-4- جوانه زنی Sporisorium cruentum و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها. 47

شکل3-5- سورهای Sporisorium reilianum روی.Sorghum halepense L. 49

شکل 3-6- اسپورهای زایا و نازا .Sporisorium reilianum.. 50

شکل3-7- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپورهای نازا (الف) و زایا (ب) .Sporisorium reilianum.. 50

شکل 3-8- جوانه‌زنی Sporisorium reilianum و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها.   50

شکل 3-9- سورهای Ustilago avenae روی گیاه .Avena fatua L. 53

شکل 3-10- اسپورهای .Ustilago avenae. 53

شکل 3-11- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور .Ustilago avenae. 54

شکل 3-12- جوانه زنی Ustilago avenae و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها. 54

شکل 3-13- اسپورهای Ustilago bromovoria روی گیاه Bromus tectorum L. 56

شکل 3-14- اسپورهای .Ustilago bromovoria. 56

شکل 3-15- تصویر میکروسکوپی فلورسنت اسپور.Ustilago bromovoria. 57

شکل 3-16- جوانه‌زنی Ustilago bromovoria و تشکیل بازیدیوم و بازیدیوسپورها. 57

چهارده

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *