3-6-2- پایایی پرسشنامه47
3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه تحلیل داده‌ها: 48
3-7-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف: 49
3-7-2 ضریب همبستگی پیرسون: 49
3-7-3 ضریب همبستگی اسپیرمن: 50
3-7-4 رگرسیون خطی: 51
3-7-4-1 رگرسیون  ساده: 51
3-7-4-2 رگرسیون چندگانه: 53
3-7-5 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA.. 54
4-1 مقدمه. 57
4-2 آمار توصیفی نمونه آماری.. 57
4-2-1 تحصیلات پاسخگویان57
4-2-2 جنسیت پاسخگویان58
4-2-3 سن پاسخگویان59
4-3 آزمون فرضیات… 60
4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 60
4-5 مدل کلی.. 72
5-1 مقدمه. 76
5-2 نتیجه گیری.. 76
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه ها 76
5-3  نتایج مدل های آماری.. 79
5-3-1 مدل کلی.. 79
5-4 پیشنهادها: 80
5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی: 80
منابع فارسی.. 82

پایان نامه

منابع لاتین.. 85
ضمائم. 91
خروجی نرم افزار spss91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول 3-1 دسته‌بندی سئوالات پرسشنامه. 47

یک مطلب دیگر :

جدول 3-2مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه. 48
جدول 3-3 جدول تحلیل واریانس… 52
جدول 3-4 جدول تحلیل واریانس… 53
جدول 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات.. 57
جدول 4-2 توزیع فراوانی جنسیت.. 58
جدول 4-3 توزیع فراوانی سن.. 59
جدول 4-4  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 61
جدول 4-5  آزمون معنی داری فرضیه 1. 62
جدول 4-6 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 2. 62
جدول 4-7 تحلیل واریانس… 63
جدول 4-8 براورد ضریب رگرسیونی.. 63
جدول 4-9 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه3. 64
جدول 4-10 تحلیل واریانس… 65
جدول 4-11 براورد ضریب رگرسیونی.. 65
جدول 4-12آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه4. 66
جدول 4-13 تحلیل واریانس… 67
جدول 4-14 براورد ضریب رگرسیونی.. 67
جدول 4-15 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 5. 68
جدول 4-16 تحلیل واریانس… 68
جدول 4-17 براورد ضریب رگرسیونی.. 69
جدول 4-18 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 6. 70
جدول 4-19 تحلیل واریانس… 70
جدول 4-20 براورد ضریب رگرسیونی.. 71
جدول 4-21 شاخص های برازش مدل. 73
جدول 5-1 شاخص های برازش مدل. 78

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                    صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش… 7
شکل 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات.. 58
شکل 4-2 توزیع فراوانی جنسیت.. 59
شکل 4-3  توزیع فراوانی سن.. 60
شکل 4-4 تحلیل مسیر مدل کلی.. 72

چکیده
توسعه چشمگیر اینترنت به واسطه رشد فناوری، زندگی اجتماعی، فضای تجارت و كسب وكارِ جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. یكی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین، تغییر عادات خرید مصرف­كنندگان و تغییر نگرش كاربران نسبت به خرید آنلاین است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیری است که اعتماد و عادت بر قصد خرید مجدد آنلاین دارند، می­باشد. همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراک­شده و آشنایی نیز به عنوان پیشایندهای عادت مورد بررسی قرار گرفته­اند. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و بر حسب روشِ پژوهش، توصیفی پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تشکیل می­دهند که در طول مطالعه در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده­اند و این برابر با 14696 نفر می­باشند. نمونه­ای به حجم 125 نفر مورد بررسی قرار گرفته­اند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده­های پژوهش جهت آزمون 6 فرضیه پژوهش، پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان تأیید شده است و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 871/0 می­باشد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش­های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر جهت بررسی فرضبات استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که عادت خرید آنلاین تأثیری بر رابطه میان اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین ندارد. آشنایی، ارزش ادراک­شده و رضایت خریدار بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. همچنین ارزش ادراک­شده بر رضایت خریدار تأثیر مثبت دارد و رضایت خریدار نیز بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می­شود که شركت­ها تلاش نمایند كه در زمان برقراری ارتباط با مشتریان خود، تجربه مثبتی را در ذهن آنها ایجاد نمایند. آشنایی مشتری با وب­سایت می­تواند اولین برخورد او باشد و در این زمینه وب­سایتی كه دارای ویژگی­های مطلوب باشد بسیار حائز اهمیت است. ایجاد یك محیط مطلوب در وب سایت همراه با نظم و ترتیب و زیبایی ظاهری، تصویر برند مناسب همراه با یك آگهی مناسب و … همه می­توانند در ایجاد یک تجربه مثبت و لذت­بخش در ذهن مشتریان مؤثر باشند.

کلید واژه­ها: قصد خرید مجدد آنلاین، اعتماد الکترونیک، عادت، ارزش ادراک­شده، رضایت خریدار، آشنایی.

 
 
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *