مزاح و سیستم ایمنی بدن دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.مزاح و سیستم ایمنی بدن
تعدادی از پژوهشگران نقش تعدیل كننده مزاح را به واسطة تأثیر آن بر سیستم ایمنی بدن مورد بررسی قرار داده اند و معتقدند كه مزاح ارگانهای ایمنی بدن را در مواجهه و مقابله با عوامل آسیب زا تقویت می كند (جموت و لاك ، 1984؛ لابوت، آهمن، ولور و مارتین، 1990). همان گونه كه پیش از این بیان شد كاسنیز (1979) در این باره معتقد است كه مزاح و خنده می تواند حتی درمانی مناسب برای بیماریهای عفونی باشد. لابوت و همكاران (1990) در تحقیقی آزمایشگاهی به بررسی نقش مزاح و خنده و تأثیر آن بر وضعیت ایمونوگلوبین بدن پرداخته اند. نتایج نشان داد صرف نظر از میزان خنده ابراز شده، حركات خنده آور مزاح گونه، سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد.
مزاح و عملكرد تحصیلی
نقش مزاح در سایر حیطه های روان شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً به كنش مؤثر مزاح در طرح و برنامه ریزی مواد درسی و آموزشی عنایت شده است. دیكسون (1980) و كیوپر و همكاران (1992) معتقدند كه مزاح در نگهداری حافظه و قدرت یادآوری آن تأثیر مثبت دارد. بر این اساس جانسون (1990) اعتقاد دارد كه می توان از مزاح در طراحی آموزش متون درسی استفاده كرد. او در پژوهشی نتیجه می گیرد كه كاربرد مواد و محتویات آموزشی به همراه مزاح به افزایش درك مطلب و نیز افزایش میزان یادآوری و نگهداری منجر می شود و لذا میزان استعدادهای ذهنی را بهبود می بخشد. در همین ارتباط گفتنی است كه ارتباطهای بین مزاح و خلاقیت گزارش شده است. به طور نمونه، مازلو (1972) معتقد است كه یكی از خصوصیات بارز افراد خود شكوفا، شوخ طبعی غیرخصمانه و فلسفی است. تلقی افراد خودشكوفا از مزاح، پیوستگی نزدیكی با فلسفه دارد، به گونه یی كه بذله گویی های آنها را می توان مزاحهای واقعی نامید. هیلگارد ، اتكینسون (1962) همبستگی آماری معناداری بین میزان خلاقیت و درجه بذله گویی در دانش آموزان یك دبیرستان گزارش می دهند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment