4- شاخص سرمایه فکری…………………………………………………………………………. 31
5- کارگزار تکنولوژی………………………………………………………………………………. 31
6- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا…………………………………………….. 31
7- مدل مدیریت سرمایه فکری………………………………………………………………….. 32
8- روش جویا………………………………………………………………………………………. 32
9- مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی……………………………………………… 33
مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری………………………………………………….. 33
2- نرخ بازده دارایی ها (ROI)…………………………………………………………………. 35
3- روش تشکیل سرمایه بازار……………………………………………………………………. 35
4- روش سرمایه فکری مستقیم………………………………………………………………….. 35
5- روش­های اندازه گیری مالی سرمایه فکری………………………………………………… 35
6- روش q توبین (q Tobin)………………………………………………………………….
7- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)………………………………………………
ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………… 38
تعاریف………………………………………………………………………………………………… 38
تعاریف عملکرد…………………………………………………………………………………….. 38
تعریف ارزیابی………………………………………………………………………………………. 38
تعریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………. 38
روش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….. 38
اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………. 39
مبنای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………… 39
تکنیک های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………… 40
اهداف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. 40
مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 41
تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………. 41
تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………….. 46
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………… 49
3-2) نوع پژوهش………………………………………………………………………………….. 49
3-3) طرح مسأله پژوهش…………………………………………………………………………. 49

پایان نامه و مقاله

3-4) فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………… 50
3-5) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش……………………………………………………………. 50
3-6) ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق……………………………………………… 51
3-7) مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها…………………………………. 51
سرمایه فکری………………………………………………………………………………………… 51
حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………….. 52
مدلهای جهت آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………….. 54
3-8) روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش…………………………………………….. 54
3-8-1) روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های ترکیبی…………………………………… 55
3-8-2) آزمون لیمر……………………………………………………………………………… 55
3-8-3)آزمون چاو………………………………………………………………………………….. 56
3-8-4) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….. 57
3-8-4-1) اثرات ثابت…………………………………………………………………………….. 57
3-8-4-2) اثرات تصادفی………………………………………………………………………… 57
3-8-5) آزمون‌های آماری…………………………………………………………………………. 58
3-8-5-1) آزمون t………………………………………………………………………………….
3-8-5-2) آزمون F فیشر………………………………………………………………………… 58
3-8-5-3) آزمون دوربین- واتسون…………………………………………………………….. 58
3-9) تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………… 59
رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………… 59
ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده…………………………………………………… 60
مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………… 60
آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………. 61
آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………….. 61
آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………….. 62
عدم خود همبستگی…………………………………………………………………………………. 62
تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………….. 64
3-10) خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………. 65

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 67
4-2- نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………….. 67
4-3- تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق………………………………………… 68
4-4- مدل اول تحقیق (فرضیه اول)…………………………………………………………….. 68
4-4-1- بررسی خود همبستگی…………………………………………………………………. 68
4-4-2- بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 69
4-4-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 69
4-4-3- آزمون فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………. 70
4-4-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق………………………………….. 71
4-4-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق…………………………………………….. 72
4-5- مدل دوم تحقیق (فرضیه دوم)……………………………………………………………. 72
4-5-1- بررسی خود همبستگی…………………………………………………………………. 72
4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 72
4-5-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 73
4-5-3- آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………. 73
4-5-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق…………………………………. 74
4-5-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق…………………………………………….. 75
4-6- مدل سوم تحقیق (فرضیه سوم)…………………………………………………………… 75
4-6-1- بررسی خود همبستگی…………………………………………………………………. 75
4-6-2- بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 75
4-6-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 76
4-6-3- آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………… 76
4-6-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق…………………………………. 77
4-7- مدل چهارم تحقیق (فرضیه چهارم)……………………………………………………… 78
4-7-1- بررسی خود همبستگی…………………………………………………………………. 78
4-7-2- بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 78
4-7-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 79
4-7-3- آزمون فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………………………… 79
4-7-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق………………………………. 81
4-7-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق…………………………………………….. 81
فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 83
5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………….. 83
5-2-1- تدوین فرضیه تحقیق……………………………………………………………………. 83
5-2-2- تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق……………………………………………. 83
5-3- مراحل بررسی فرضیه تحقیق……………………………………………………………. 84
5-4- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………. 84
5-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اول……………………………………………………………. 85
5-4-2- نتایج حاصل از بخش دوم…………………………………………………………….. 85
5-4-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………… 85
5-4-4- نتایج حاصل از بخش چهارم…………………………………………………………. 86
5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق………………………………………………… 86
5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی………………………………………………… 86
5-7- محدودیتها در کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………. 86
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………. 88
منابع فارسی………………………………………………………………………………………….. 88
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………. 89
پیوست………………………………………………………………………………………………… 92
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………… 107

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *