3-9- جمع‌بندی……………………………………………………………………………………….. 66
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها………………………………………………………………… 67
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 68
4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………. 68
4-2-1-جنسیت ………………………………………………………………………………………… 68
4-2-2-سن …………………………………………………………………………………………….. 70
4-2-3-سطح تحصیلات ………………………………………………………………………… 71
4-2-4-میزان آشنایی با ساختار مدارس غیرانتفاعی ………………………………………. 72
4-3- توصیف پاسخ‌ها ……………………………………………………………………………. 74
4-3-1- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اطلاعات…………………………………………………….. 74
4-3-2- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اعتبار ……………………………………………………… 76
4-3-3- توصیف پاسخ‌های مؤلفه پاسخگویی ………………………………………………… 78
4-3-4- توصیف پاسخ‌های مؤلفه ایمنی …………………………………………………………… 80
4-3-5- توصیف پاسخ‌های مسائل ملموس………………………………………………. 81
4-3-6- توصیف پاسخ‌های رضایت (متغیر وابسته)…………………………………………….. 83
4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و رضایت والدین با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن…….84
4-4- 1- بررسی رابطه بین مؤلفه اطلاعات و رضایت والدین ……………………………. 84
4-4-2- بررسی رابطه بین مؤلفه اعتبار و رضایت والدین ………………………………….. 85

پایان نامه و مقاله

4-4-3- بررسی رابطه بین مؤلفه پاسخگویی و رضایت والدین …………………………… 86
4-4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه مسائل ملموس و رضایت والدین ……………………… 87
4-4-5- بررسی رابطه بین مؤلفه ایمنی و رضایت والدین ………………………………… 87
4-5- نتایج آزمون رگرسیون ……………………………………………………………………. 89
4-6- جمع‌بندی ………………………………………………………………………………………. 92
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها…………………………………………………………….. 93
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 94
5-2-نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… 94
5-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………….. 94
5-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………….. 96

یک مطلب دیگر :

5-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………. 97
5-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………….. 98
5-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………… 99
5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………. 102
5-3-1- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اطلاعات…………………………………………………………….. 103
5-3-2- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اعتبار……………………………………………………………….. 104
5-3-3- پیشنهاد بر اساس مؤلفه پاسخگویی………………………………………………………….. 104
5-3-4- پیشنهاد بر اساس مؤلفه ایمنی……………………………………………………………….. 105
5-3-5- پیشنهاد بر اساس مؤلفه مسائل ملموس……………………………………………………… 105
5-4- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ……………………………………………………………………….. 105
5-5- جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………….. 106
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………. 107
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………. 108
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….. 110
پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………… 113
پیوست الف: پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 114
پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار SPSS …………………………………………………………………….
خروجی‌های مربوط به آمار توصیفی …………………………………………………………………………. 118
خروجی‌های مربوط به سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………… 124
خروجی‌های مربوط به آمار استنباطی ……………………………………………………………………….. 141
پیوست ج: شاخص های رضایت مشتری …………………………………………………………………….. 151
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 156
چکیده:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *