2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده 12
1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود. 13
2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت.. 14
1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا. 15
2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی.. 15
3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی.. 15
4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا. 16
5-2-2-1-3-2 تجربه خرید. 16
6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی.. 16
7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت.. 16
3-1-3-2  در جستجوی تازگی.. 17
4-1-3-2  گونه شناسی خریداران. 17
1-4-1-3-2 گونه شناسی استون. 18
2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ… 18
3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران. 19
4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران. 20
5-1-3-2 خرید کارکردی.. 20
6-1-3-2 خرید فراغتی.. 22
6-2 گردشگری خرید. 24
7-2 خرید در بازارچه های مرزی.. 26
8-2  مرز 26
1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز : 27
2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری.. 27
3-8-2مرزهای غربی.. 28
9-2 بازارچه های مرزی.. 28
1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی.. 31
2-9-2  مزایا بازارچه های مرزی.. 31
3-9-2  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی.. 32
4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی.. 32
10-2 اجزای گردشگری خرید. 33
1-10-2 کالا. 33
1-1-10-2 کالای گردشگری.. 34
1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید. 34
1-1-1-1-10-2کالاهای خاص… 34
2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی.. 35
3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات 37
2-10-2 مقصد. 38
1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند. 38
2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی.. 39
3-2-10-2مراکز خرید معروف  بزرگ… 40
4-2-10-2جشنواره های خرید. 41
3-10-2 قیمت.. 42
11-2 انتخاب مقصد 43
12-2 منطقه مورد مطالعه. 43
1-12-2بازارچه مرزی سیران بند……….45
2-12-2 جمعیت شهر بانه. 44
3-12-2جاذبه های بانه. 45
4-12-2 اقامتگاههای شهر بانه. 46
1-4-12-2  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه. 47
2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی.. 48
5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391. 48
13-2پیشینه تحقیق.. 49
1-13-2مطالعات داخلی : 49
2-13-2  مطالعات خارجی : 51
1-3 مقدمه: 55
1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف.. 55
2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها 55
3-3 متغیرهای تحقیق.. 55
4-3 جامعه اماری.. 56
1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 56
5-3 روش گرداوری داده ها 56
1-5-3 مطالعات کتابخانه ای.. 57
2-5-3 مطالعات میدانی.. 57
6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه. 59
1-6-3 روایی پرسشنامه. 59
2-6-3 پایایی پرسشنامه. 59
7-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 61
1-4 مقدمه. 63
2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی.. 63
1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده 63
1-1-2-4 جنسیت.. 64
2-1-2-4 سن.. 65
3-2-1-4 درآمد. 66
4-2-1-4 تحصیلات.. 67
2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه. 68
1-2 -2- 4 کالای خریداری شده 68
2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه. 69
3-2-2-4 میزان رضایت از خرید در بانه. 71
4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. 72
5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت.. 73
6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل.. 74
7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها 75
8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا. 76
9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا. 77
3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش… 78
1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. 78
4-4 آمار استنباطی.. 79
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 79
5-4 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 80
1-5-4 وضعیت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه. 80
6-4 آزمون فرض‌ها 81
1-6-4 فرضیات پژوهش… 81
1-1-6-4 فرضیه اصلی: 81
2-1-6-4 فرضیات فرعی: 82
1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 82
2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 83
3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 84
7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86
1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86
1-1-7-4 بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت.. 86
2-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن.. 87
3-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد. 88

پایان نامه و مقاله

4-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات.. 89
2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 91
1-2-7-4 بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت.. 91
2-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن.. 91
3-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد. 92
4-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات.. 93
1-5 مقدمه. 95
2-5 نتایج یافته های تحقیق.. 95
3-5 نتایج استنباطی.. 97
1-3-5 نتایج فرضیه اصلی.. 97
2-3–5 نتایج فرضیه فرعی 1. 98
3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2. 98
4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3. 98
4-2-5 نتایج کاربردی.. 99
1-2-4-5مستقیم. 99
2-2-4-5غیر مستقیم. 99
5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده 100
6-2-5 محدودیتهای تحقیق.. 100
فهرست منابع: 101
منابع فارسی.. 101
منابع لاتین.. 103
منابع الکترونیکی.. 106

1مقدمه
مرزها[1] نقاط حساس و استراتژیک یک کشور و دروازه ارتباط آن با کشورهای هم جوار هستند  . امنیت تضمین حیات بشری و ضامن توسعه پایدار است . امنیت مرزها تاثیری فزاینده در امنیت مرکز و کل کشور دارد ازین رو ارتقای امنیت مرزها امری حیاتی و اساسی به شمار می اید . یکی از بهترین راههای ارتقای امنیت در این مناطق مرزی ایجاد و بهره برداری از بازارچه های مرزی است . بازارچه هایی که امکان مبادله و تجارت کالاها را برای مرزنشینان و هموطنان فراهم می کنند و در عین حال باعث رونق و اشتغال ساکنان ان می گردند .  این مبادله به دلیل مزیت قیمتی و کالاهای خاص و منحصر به فردی که برای هم وطنان فراهم می کند باعث تشکیل نوعی از گردشگری می شود که به گردشگری خرید در مناطق مرزی[2] معروف است .  این نوع از گردشگری در دنیا اکثر ا به شکل خرید در مناطق مرزی دو کشور همسایه[3]

یک مطلب دیگر :

بهینه سازی محتوای ترجمه شده و محلی شده

 اتفاق می افتد .  خرید از رایج ترین و محبوب ترین فعالیتهای گردشگری است که عمده ترین اقلام هزینه گردشگر را به خود اختصاص می دهد . سه عامل کلیدی که در رونق  گردشگری خرید موثر است مزیت قیمتی ، کالاها و مقصد است .

. شهر مرزی بانه و بازارچه آن سیران بند با پتانسیل بالایی که برای گردشگری خرید در خود ایجاد کرده ، به یکی از جذاب ترین مقصدهای گردشگری خرید در تمام کشور تبدیل شده است . گردشگری خرید در این شهر مقیاس داخلی داشته و در نزدیکی مرزهای سرزمینی با عراق اتفاق می افتد و منجر به عبور هموطنان از مرز نمی گردد اما با باز شدن بازارچه سیران بند و به دلیل نزدیکی ان با شهر سلیمانیه در کردستان عراق این اتفاق یعنی عبور گردشگران از مرز محتمل است . با این وجود نقش و میزان نفوذ و تاثیر سه عامل کلیدی در انتخاب یک مقصد خرید[4] شامل کالا ، قیمت و مقصد در بانه هنوز به درستی مشخص نشده است. شناخت این عوامل کمک قابل توجهی به تدوین راهکارهایی برای توسعه بهینه گردشگری منطقه می کند. ازین رو این پژوهش به دنبال شناخت نقش سه عامل مذکور ـ در حوزه بازارچه های مرزی ـ بر گردشگری خرید در بانه است.
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:
تبیین نقش و میزان اثر گذاری بازارچه های مرزی باعث شناسایی نقش و میزان تاثیر سه عامل قیمت ، کالاها و مقصد در انتخاب این مقصد خرید شده و به مدیریت بهینه مقصد و برنامه ریزی درست ان کمک شایانی می کند . فعالیت بازارچه های مرزی و اثار جانبی ان که رونق گردشگری خرید یکی از انهاست موجب جلوگیری از مهاجرت بومیان ، از بین رفتن قاچاق و فقر از طریق اشتغال زایی و درامد زایی قابل توجه گردشگری و ایجاد امنیت در مرزها و اثار تکاثری ان در کل کشور می گردد .
باز شدن مرز سیران بند و فعالیت ان در مرزهای زمینی عراق بستگی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و بالطبع کل کشور عراق دارد و از انجا که شهر بانه به سلیمانیه عراق نزدیکی مرزی دارد فعالیت بازارچه سیران بند می تواند به ایجاد خرید میان مرزی[5] ما بین بانه و سلیمانیه در کردستان عراق منجر شود . از انجا که گردشگری خرید رایج در بانه تنها به مقیاس داخلی محدود شده و دارای حداقل ارتباط با خارج از مرزهاست با انجام چنین مطالعاتی می توان زمینه را برای بروز چنین فعالیتهایی فراهم کرد و از اثار سیاسی و اقتصادی ان بهره برد .
3-1گزاره های تحقیق:
3-1- 1پرسش های اصلی و فرعی:

  • پرسش اصلی :

نقش بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید بانه  چیست ؟

  • پرسشهای فرعی :

مزیت قیمتی بازارچه های مرزی بر  انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟
کالاهای بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟
مقصد شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های  مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید  چه اثری دارد؟
3-2-1 فرضیه های تحقیق:

  • فرضیه اصلی : رونق بازارچه های مرزی باانتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد.
  • فرضیه فرعی 1:مزیت قیمتی بازارچه های مرزیبا انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .
  • فرضیه فرعی 2 : کالاهای بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم  دارد .
  • فرضیه فرعی 4 : مقصد های شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .

3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
هدف اصلی :
شناخت نقش بازارچه های مرزی بر انتخاب مقصد های خرید به طور عام و بانه به طور خاص
اهداف فرعی :

  • شناخت نقش بازارچه های مرزی در عرضه کالاهای متنوع و با کیفیت به گردشگران
  • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد مزیت قیمتی در مقصدهای گردشگری
  • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد یک مقصد جذاب و محبوب برای گردشگران

4-1 روش کلی تحقیق:
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت روش پیمایشی است.
4-1-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:
قلمرو مکانی ، شهر بانه و بازارچه مرزی سیران بند است.
4-2-1 قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، از اول فروردین تا اخر خرداد ماه 1393 است و به دلیل تراکم بالای مسافران در نیمه اول فروردین غالب تمرکز ما بر این 15 روز اول سال است.
4-3-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:
جامعه آماری تمام مسافران ورودی به شهر بانه در فصل بهار سال 1393 می باشند. روش نمونه گیری در دسترس می باشد. از انجا که توزیع جامعه و واریانس جامعه مشخص نیست برای اطمینان از کفایت داده ها از جدول مورگان استفاده می کنیم . بر اساس جدول مورگان برای اطمینان از کفایت داده ها در جامعه با تعداد بیشتر از 100000 و در سطح معنا داری 5% به تعداد 384 نمونه احتیاج داریم (حسن زاده، 1385 :ص134 )

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *