مدیریت پروژه:پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • خروجیهای فرایندآغاز:

1- منشورپروژه: منشوری است که بطوررسمی پروژه تصویب می کند.منشورپروژه دربرگیرنده مواردزیراست: نیازکسب وکار ، شرح محصول

2- تعیین/ انتصاب مدیر پروژه: بطورمعمول،مدیرپروژه بایستی تاآنجاکه ممکن است، درپروژه زودتعیین ومنصوب گردد.

3- قیود: عواملی هستندکه انتخاب تیم پروژه رامحدودمی کنند.

4- مفروضات: عواملی هستندکه دربرنامه ریزی ،صحیح،واقعی یاقطعی تلقی می شوند.مفروضات برتمام جنبه های برنامه ریزی پروژه اثرمی گذارند.

«فرایند آغاز» :

1- شرح محصول: اسنادشرح محصول درجهت جمع آوری ویژگیهای محصول یاخدماتی   می باشدکه پروژه آنهارابه وجودمی آورد.بسیاری ازپروژه هابه صورت انجام کارطی انعقادقراردادبین سازمان وپیمانکارانجام می گیرد.تحت چنین شرایطی،شرح اولیه محصول معمولاتوسط تحویل گیرنده آن محصول تهیه می شود.همچنانکه پروژه پیش می رودجزئیات بیشتری درباره محصول یاخدمات پروژه حاصل می شود.

2- برنامه استراتژیک: ارآنجائیکه اهداف استراتژیک سازمان مجری پشتیبان تمام پروژه ها می باشد،بنابراین برای دستیابی به این اهداف بایدبرنامه استراتژیک درتصمیمات مربوطه به پروژه مدنظر قرارگرفته شود.

3- معیارهای انتخاب پروژه: معیارهای انتخاب پروژه معمولاباتوجه به شرایط محصول پروژه تعریف می شوند ومی توانندطیف وسیعی ازملاحظات مدیریتی راپوشش دهند.

4- اطلاعات گذشته: این اطلاعات حاصل ازنتایج عملکردها وتصمیمات اتخاذ شده درفازها و مراحل قبلی پروژه می باشند ومی توانند درتایید یا بررسی هرمرحله ازپروژه مورد استفاده قرارگیرند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1