مدیریت پروژه:پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • فرایندبرنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن:

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه: برنامه ریزی محدوده عبارت است ازفرایندمستندسازی وتفضیل فزاینده کارپروژه که محصول پروژه راتولید می کند.

  • ورودیهای برنامه ریزی محدوده:

1- شرح محصول: مشخصه های محصول یاخدمتی راکه پروژه درایجاد آنها متعهد گردیده است،مستندمی کند.

2- منشورپروژه: مدرکی است که بطوررسمی یک پروژه راتصویب می کند.

3- قیود: عواملی هستندکه انتخابهای تیم مدیریت پروژه رامحدودمی کند.

4- مفروضات: عواملی هستندکه دربرنامه ریزی،صحیح،واقعی یاقطعی تلقی می شوند.

  • ابزارها وتکنیکهای فرایندآغاز:

1- روشهای انتخاب پروژه : روشهای انتخاب پروژه مشتمل بردرنظرگرفتن معیارتصمیم گیری ویک وسیله برای محاسبه ارزش درشرایط عدم اطمینان می باشد.روشهای انتخاب پروژه عموما دریکی ازدودسته کلی زیرجای می گیرند.

  • روشهای اندازه گیری سود:رویکردهای تطبیقی،مدلهای امتیازبندی،مشارکت سود یا مدلهای اقتصادی.
  • روشهای بهینه سازی محدود:مدلهای ریاضی که ازالگوریتمهای برنامه ریزی خطی، غیرخطی،پویا،اعدادصحیح وچندهدفه استفاده می کند.اغلب ازاین روشهابه عنوان مدلهای تصمیم گیری یادمی شود.

2- رای صاحبنظران:  اغلب جهت ارزیابی ورودیهای این فرایند،رای صاحبنظران نیاز خواهدبود.چنین صاحبنظرهایی،ازطریق منابع زیرقابل دسترس می باشند.

بخشهای درون سازمانی : مشاوران ، ذینفعان،انجمنهای فنی وحرفه ای،گروههای صنعت.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1