2-3- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 83
فصل سوم : روش تحقیق…………………………………………………………. 86
3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 87
2-3  روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 88
3-3 متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………… 88
3-4 روش ها و ابزار  گردآوری اطلاعات……………………………………………………………. 89
3-5 جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………. 91

پایان نامه و مقاله

3-6 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 91
3-7 پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 92
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 93
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………. 95
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 96
4-2آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………. 96
4-2-1   بررسی  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی……………………………….. 96
4-2-2 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………. 97
4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن………………………………………………… 98
4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی………………………………….. 99

یک مطلب دیگر :

4-2-5 آمار توصیفی گویه های تحقیق ………………………………………………………………… 101
4-3 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………. 106
4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………. 107
4-4  جمع بندی …………………………………………………………………………………………… 110
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………… 112
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 112
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………… 113
5-2-1 بررسی فرضیه اول ………………………………………………………………………………. 113
5-2-2 بررسی فرضیه دوم ……………………………………………………………………………… 113
5-2-3 بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………. 113
5-3 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین…………………………………………………….. 114
5-4 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. 115
5-5 مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………… 120
پیوست……………………………………………………………………………………. 120

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *