2-2-7. طبقه­بندی سیستم­های اطلاعاتی   24
2-2-8. ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     30
2-3. قابلیت­های سازمانی.. 31
2-3-1. مزیت رقابتی   31
2-3-2. چیستی قابلیت­های سازمانی   39
2-4. صنایع کوچک و متوسط.. 46
2-4-1. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   49
2-5. پیشینه پژوهش…. 51
2-5-1. پیشینه خارجی   51
2-5-2. پیشینه داخلی   53
2-5-3. مدل مفهومی پژوهش     56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 58

پایان نامه و مقاله

3-2 روش تحقیق.. 58
3-3 جامعه آماری.. 59
3-4 حجم نمونه آماری.. 59
3-5 روش نمونه گیری.. 60
3-6 روشهای گردآوری داده­ها 60
3-7 ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده­ها (روایی و پایایی). 61
3-7-1 روایی (اعتبار)  61
3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد)  61
3-8 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

یک مطلب دیگر :

4-1. مقدمه. 66
4-2. آمار توصیفی.. 66
4-2-1. تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   66
4-2-2. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  70
4-2-3. نرمال بودن توزیع داده­ها 71
4-3. آمار استنباطی.. 76
4-3-1. آزمون میانگین   76
4-3-2. آزمون همبستگی میان متغیرها 78
4-3-3. آزمون رگرسیون  81
4-3-4. اولویت بندی شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی 4)  82
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
5-1. مقدمه. 87
5-2. تفسیر یافته­های پژوهش…. 89
5-3. محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. 92

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *