2-2-8-چارچوب نظری مدیریت دانش…………………………….. 29
2-2-8-1- مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک…………………………….. 29
2-2-8-2-مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی……………………………. 30
2-2-8-3-مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی……………………………. 33
2-2-8-4-مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید…………………………… 33
2-3- بخش سوم : سرمایه فکری……………………………. 35
2-3-1-مفهوم سرمایه فکری……………………………. 36
2-3-2-مفهوم سازی های سرمایه فکری……………………………. 37
2-3-3-سرمایه انسانی……………………………. 38
2-3-4-سرمایه ساختاری……………………………. 40
2-3-5-سرمایه مشتری/ رابطه ای……………………………. 43
2-3-6-سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار………………………….. 45

پایان نامه و مقاله

2-3-7-اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری……………………………. 46
2-3-7-1-حسابداری منابع انسانی……………………………. 47
2-3-7-2-ارزش افزوده اقتصادی……………………………. 48
2-3-7-3- کارت امتیازدهی متوازن…………………………… 49
2-3-7-4- سرمایه فکری- اسکاندیانویگیتور………………………….. 49
2-3-8-فرق بین سرمایه فکری با مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها:………… 52
2-3-8-1- فرق مدیریت دارایی های نامشهود و مدیریت دانش…………………. 53
2-3-8-2-تمایز مدیریت دانش و مدیریت سرمایه های فکری……………………. 53
2-3-8-3-ارتباط میان سرمایه های فکری و مدیریت دانش………………… 54
2-3-9-مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق……………………………. 56
2-3-10-خلاصه و نتیجه گیری……………………………. 58
فصل سوم…………………………… 59
روش شناسی تحقیق……………………………. 59
3-1 روش تحقیق……………………………. 60
3-2 جامعه آماری و حجم نمونه…………………………… 60
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات……………………………. 60
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………… 60
3-4-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه…………………………… 60
3-4-2 تعیین پایایی پرسشنامه…………………………… 61

یک مطلب دیگر :

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………. 61
3-6 خلاصه فصل سوم…………………………..61
فصل چهارم…………………………… 62
تجزیه و تحلیل یافته ها………………………….. 62
4-1. مقدمه…………………………… 63
4-2- تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………..63
فصل پنجم…………………………… 68
5-1 مقدمه…………………………… 68
5-2 مرور موضوع تحقیق……………………………. 68
5-3 یافته های تحقیق در انطباق با نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین…….. 68
5-4 خلاصه یافته های تحقیق……………………………. 69
5-5 پیشنهادات کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق……………………………. 69
5-6 پیشنهادات جهت محققین آینده………………………….. 70
5-7 مشکلات و تنگناهای تحقیق……………………………. 70
منابع:………………………….. 71
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می باشد.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 280 نفر می باشند که روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای می باشد.برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی-مورگان استفاده گردید که برای جامعه آماری 280 نفر 152 نفر قید گردیده است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 24 سئوال 5 گزینه ای طیف لیکرت می باشد که روایی آن از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 برآورد گردید.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t تك نمونه استفاده شد كه یافته ها حاکی از آن بود که سرمایه فکری و سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در حد نسبتاً زیادی نقش داشته است.
فصل اول: کلیات تحقیق

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *