با عنوان : میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

 

رشته مدیریت

 

عنوان :

یک مطلب دیگر :

 

میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

 

inAccuracy of management earning forecast in IPO prospectuses

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
در یك جامعه نرمال می توان فـرض كـرد تمـامی افـراد در پـی بـالا بـردن رفـاه خـویش و كـسب منفعـت هـستند بـازده یـك سـرمایه گـذاری بیـانگر منـافع حاصـل از آن سـرمایه گـذاری مـی باشـد بنـابراین طبیعـی است كه در یـك جامعـه نرمـال سـرمایه گـذاران در پـی فرصـتهای سـرمایه گـذاری باشـند كـه بـازده سـرمایه آنهــا را حــداكثر كنــد. در نتیجــه ســرمایه گــذاران نیــاز بــه ابــزاری دارنــد كــه بتوانــد ســود و بــازده یــك سرمایه گذاری را پیش بینی كنند. امــروزه بــه دلیــل گــسترش فعالیــت هــای اقتــصادی، توســعه بازارهــای مــالی و رونــق ســرمایه گــذاری در بازارهای سرمایه بـه خـصوص بـورس اوراق بهـادار توسـط اشـخاص حقیقـی و حقـوقی، مهمتـرین ابـزار جهـت اتخــاذ تــصمیمات درســت و كــسب منفعــت مــورد انتظــار و اســتفاده بهینــه و مطلــوب از امكانــات مــالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. بورس اوراق بهـادار در بیـشتر كـشورهای در حـال توسـعه یـا توسـعه یافتـه، جـزء اركـان اقتـصاد كـشور و از جمله شـاخص هـای توسـعه اقتـصادی كـشورها محـسوب مـی شـود . چراكـه، بـورس اوراق بهـادار امكانـات مـالی جامعـه را بـرای تحقـق اهـداف توسـعه اقتـصادی سـوق مـی دهـد. در ایـران، بـه دنبـال اهـداف توسـعه اقتــصادی در چــارچوب برنامــه هــای دوم و ســوم توســعه و در راســتای اجــرای تبــصره 35 بودجــه كــشور، سیاست های خصوصی سازی شركت هـا و واگـذاری سـهام آنهـا بـه عمـوم مـردم در حـال تحقـق اسـت . لـذا، تـشویق عمـوم بـه خریـد سـهام شـركتها و انجـام سـرمایه گـذاری مناسـب، مـستلزم ارائـه اطلاعـات شـفاف و
درست راجع به شركتها جهـت ارزیـابی وضـعیت مـالی آنهـا بـه خـصوص وضـعیت نقـدینگی، ارزیـابی جریانـات نقدی آتی و كیفیت سـود مـی باشـد . چـرا كـه، بقـاء هـر شـركتی در گـرو وجـود سـود و جریانـات نقـدی آتـی مناسب است.
میزان عدم صحت پیش بینی سود شركتها هــدف اصــلی تأســیس شــركتها و مؤســسات انتفــاعی تحــصیل ســود اســت و بــا توجــه بــه پیــشرفت

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *