2-12-2-2 کارت امتیازی متوازن. 39
2-13 ساختار مدل كارت امتیازی متوازن. 41
2-14 معرفی وجوه كارت امتیازی متوازن. 43
2-14-1  وجه مالی.. 43
2-14-2  وجه مشتری.. 44
2-14-3  وجه رشد و یادگیری.. 44
2-14-4 وجه فرآیند های داخلی.. 45
2-15  روابط علی و معلولی موجود بین وجوه كارت امتیازی متوازن. 45
2-16 سیر تکامل تکنیک امتیازی متوازن. 46
2-17 سنجه های عملکرد قلب روش ارزیابی متوازن. 46
2-18 کاربردهای کارت امتیازی متوازن. 49
2-19 معرفی كارت امتیازی متوازن بعنوان چهارچوبی برای اجرای استراتژی.. 49
2-20 توسعه كارت امتیازی متوازن. 51
2-21 فازهای توسعه كارت امتیازی متوازن. 52
2-22 شرایط پیاده سازی کارت امتیازی متوازن. 54
2-23 پیاده سازی ارزیابی متوازن. 56
2-24 موانعی چند بر سر راه پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن. 61
2-25 امتیازات روش ارزیابی متوازن. 62
2-26 معایب کارت امتیازی متوازن. 62
2-28 پیشینه تحقیق. 67
2-28-1 تحقیقات داخلی.. 67
2-28-3 خلاصه پیشینه تحقیق. 76
2-29 خلاصه فصل دوم. 82
فصل سومروش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 85
3-2 روش تحقیق. 85
3-4 جامعه آماری تحقیق. 86
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 86
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 87

پایان نامه و مقاله

3-7 روش گردآوری اطلاعات.. 88
3-8 متغیرهای کلی تحقیق. 89
3-9 اعتباری و پایایی پرسشنامه. 89
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 91
3-11 خلاصه فصل سوم. 92
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده­ها
1-4-مقدمه. 94
2-4-آمار جمعیت شناختی.. 95
1-2-4-جنسیت.. 95
2-2-4-سطح تحصیلات.. 96
3-2-4-سن.. 97
4-2-4- سابقه کار. 98
3-4-آمار استنباطی.. 99
1-3-4-بررسی نرمال بودن متغیرها: 99
2-3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 99
1-2-3-4- فرآیند داخلی.. 100
2-2-3-4- رشد و یادگیری.. 102
3-2-3-4- مشتری.. 104
4-2-3-4- مالی.. 107
3-3-4-آزمون فرضیات تحقیق. 109

یک مطلب دیگر :

4-3-4-مقایسه متغیر های تحقیق. 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
1-5- مقدمه. 114
2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 114
3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 115
4-5- پیشنهادات تحقیق. 116
4-5-1 پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق  ..116
5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 118
6-5- محدودیت های تحقیق. 118
منابع. 119
چکیده
بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت موجود در سازمان تربیت بدنی دو استان مرکزی و قم را بر اساس ویژگی کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از نوع جهت‌گیری ترکیبی از تحقیق کاربردی و بنیادی می‌باشد. نوع مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی می­باشد. حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم به تعداد 256 نفر، از طریق نمونه گیری کوکران 154 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق از پرسشنامه‎ای که  دارای 32 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) استفاده شده است تا از طریق این ابزار و داده­های حاصل از آن به بررسی وضعیت فعلی عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن  و مقایسه وضعیت در این دو شهر پرداخته شود. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t ساده و  t  مستقل استفاده شده است. پس از پردازش داده­ها توسط نرم افزارهای آماری  spss، نتایج تحقیق نشان داد، که ارزیابی عملکرد از منظر مالی، منظر مشتری، فرایند داخلی و رشد و یادگیری روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد. در نهایت این نتایج تحقیق حاکی از این است ، ارزیابی عملکرد با استفاده از روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد که با توجه به سطح معنی داری گزارش شده در مورد متغیرهای فرایند داخلی  و رشد و یادگیری و مشتری و کارت امتیازی متوازن از میزان 0.05مشخص شد، تفاوت معناداری میان متغیرهای مذکور در تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود ندارد. در متغیر مالی  به علت کوچکتر بودن سطح معنی داری از میران 0.05 و منفی بودن تفاوت میانگین برتری با استان مرکزی می­باشد.
واژگان کلیدی: کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد. 
1-1 مقدمه
اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه­های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان­ها است. بین سال­های 1850 تا 1975 سازمان­ها می­توانستند تنها با تصمیم گیری بر اساس اندازه­های مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، ولیکن با افزایش رقابت در بازارها، مدیران علاوه بر اندازه­های مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبه­های عملکرد سازمان نیز می باشند. بدین منظور بسیاری از سازمان­ها اندازه­هایی را که بیانگر وضعیت سلامت سازمانشان است، گسترش داده اند. این اندازه­ها کمک خواهند نمود تا عملکرد و تلاش­های بهبود فرایند در مسیر خود هدایت شوند. بمنظور ایجاد و بکارگیری این اندازه­ها روش­های مختلفی توسعه یافته­اند که از آن جمله می­توان، به کارت امتیازی متوازن اشاره کرد. (علی بابایی، 1383)
روش کارت امتیازی متوازن[1] برای به وجود آوردن این اندازه­ها و استفاده از نشانگرهایی برای اندازه‎گیری عملکرد و سلامت سازمان با در نظر گرفتن نکات عنوان شده توسعه یافته است. برای این منظور نیاز به یک سیستم اندازه­ گیری عملکرد[2] می­باشد که بر مبنای استراتژی[3]، عملکرد کلیه اجزاء سازمان را به طور پیوسته تحت کنترل و نظارت در آورده و آن را با برنامه­ها و اهداف سازمان مقایسه کند تا بتواند امور را، بهتر و اثربخش­تر مدیریت کرده، میزان موفقیت، خروجی کار و پیشرفت، در بهبود[4] عملکرد سازمان و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم را برای ارتقاء عملکرد سازمان فراهم می­نماید. (قنبرزاده، 1391)
با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، این تحقیق به  مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن می­پردازد. این فصل در ادامه به تشریح و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی تحقیق، سوال­­ها و فرضیه­های تحقیق،  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق می­پردازد.
1-2 بیان مسئله
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است ؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی­ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می‌نمایند.   ( عزمی ، 2011).[5]
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت­های خود بالاخص در محیط­های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است)جیانگ یان،2010).[6] ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به  علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان­ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت­های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است(مهرگان ، 2013).[7]
مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‎های تجاری در گذشته تنها از شاخص‎های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‎کردند؛ تا اینکه «کاپلن و نورتن» در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی سیستم‎های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی‎های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‎ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود ( نورتون و کاپلان)[8].
از طرفی استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد[9] که تنها بر شاخص­های مالی متکی هستند می­تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *