مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-3-4  تعیین داده­های مورد نیاز و آماده­سازی آنها

داده­های مورد نیاز را می­توان در چارچوب کلی زیر دسته­بندی نمود[2].

متغیرهای ورودی به مدل که معمولا به صورت سری زمانی هستند و در طول زمان تغییر می­کنند. سیستم بر اساس این ورودی­ها عکس العمل نشان می­دهد که به آن خروجی اطلاق می­گردد. برای مثال داده­های هواشناختی از قبیل بارش، دما، تبخیر، سرعت باد و رطوبت نسبی. این داده­ها ممکن است به صورت سری زمانی یا متوسط گام زمانی (مثلا متوسط ماهانه) تهیه شوند که به روش کار و کیفیت داده­ها بستگی دارد. برای مثال در برخی از مطالعات بالا به علت کمبود داده­ها، نوع سال­ها را از جهت وضعیت هیدرولوژیکی به دسته­هایی از قبیل تر، خشک، معتدل تقسیم نمودند و سپس با داشتن داده­های فقط یکسال و با تعریف نسبت موجود بین این سال­ها داده­های هواشناختی و هیدرولوژیکی اولیه مورد نیاز را به مدل می­خورانند.

  • پارامترهایی که خصوصیات سیستم طبیعی یا مصنوعی را معین می­کنند. این کمیت­ها معمولا به صورت یک مقدار ثابت در طول زمان و یا نهایتا متوسط دوره به کار می­روند. برای مثال خصوصیات فیزیکی خاک منطقه.
  • متغیرهای خروجی مشاهده شده که برای کنترل عملکرد سیستم استفاده می­گردد و معمولا به صورت سری زمانی است. برای نمونه می­توان به رواناب رودخانه و یا ارتفاع پیزومتریک در چاه­های مشاهداتی اشاره نمود.

نکته مهم در زمینه داده­های مورد نیاز آنست که باید در هر واحد مکانی بصورت جداگانه محاسبه گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP