مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-3-2  محدوده مکانی، افق زمانی و مقیاس

تعیین محدوده مکانی و مقیاس آن و همچنین دوره و گام­های زمانی برای بررسی مسأله الزامی است و البته باید با دقت مناسب انجام شود. واحدهای مکانی از تقاطع واحدهای هیدرولوژیک، تقسیمات کشوری، واحدهای کاربری زمین، واحدهای مربوط به نوع خاک، واحدهای مربوط به هیدرولوژیک حوضه (سازنده سخت یا آبخوان آبرفتی) ممکن است حاصل گردد. انتخاب دوره زمانی باید با توجه به افق زمانی مسأله که می­توان کوتاه مدت (1 تا 5 سال)، میان مدت (5 تا 15 سال) و بلند مدت (15 تا 30 سال) باشد، صورت می­گیرد. گام­های زمانی با توجه به نیاز مسأله، طول افق زمانی و دوره تناوب فرآیندهای طبیعی و انسانی لحاظ شده انتخاب می­شود [2].

 

2-3-3  تمام فرآیندهای هیدرولوژیکی مهم

متناسب با نوع مسأله، خصوصیات منطقه مطالعاتی و موجودیت اطلاعات و داده­ها، نوع فرآیندهایی که از چرخه هیدرولوژیکی باید شبیه­سازی شوند، مشخص می­شوند. به عنوان مثال با مرور برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه بدین نتیجه می­رسیم که برخی از آنها فرآیند بارش-رواناب را در بررسی دخالت نداده و چرخه را از رواناب آغاز نموده­اند؛ یا اینکه برخی حتی اندرکنش بین سفره آب زیرزمینی و جریانات سطحی رودخانه را مدل­سازی نکرده­اند. در عین حال در بعضی از مطالعات به عکس کل چرخه هیدرولوژیکی لحاظ شده است[2].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP