مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-2-4  انواع مدل­های هیدرولوژیکی

مدل­های شبیه­سازی حوضه رودخانه بر مدل­های هیدرولوژیکی مبتنی هستند. در ادامه انواع آنها تشریح می­گردد. مدل­های هیدرولوژیکی به دو دسته الف) نظری و ب)تجربی تقسیم­بندی می­گردند. مبنای یک مدل نظری اصول فیزیکی است. اغلب مدل­های هیدرولوژیکی، فیزیک فرآیند مورد بررسی را ساده می­نمایند و بنابراین اجزائی تجربی به خود ملحق می­کنند. مدل تجربی یا به عبارت دیگر مدل­های آماری از فیزیک فرآیند صرفنظر می­نمایند و در حقیقت صرفا مبتنی بر داده­های مشاهداتی هستند.

بسته به نوع نتایج بدست آمده، مدل­های هیدرولوژیکی به عناوین 1) معین و 2) احتمالاتی دسته­بندی می­گردند. اگر یک یا چند متغیر درون یک مدل ریاضی تصادفی باشند به طوری که در طول زمان به صورت غیرقابل پیش بینی تغییر نمایند، آنگاه به مدل عنوان احتمالاتی اطلاق می­گردد. اگر تمامی متغیرها  آزاد از تغییرات تصادفی باشند آنگاه به چنین مدلی معین گفته می­شود.

مدل­های هیدرولوژیکی به دو دسته 1) مبتنی بر پیشامد[1] و 2) پیوسته زمانی، قابل تقسیم هستند. یک مدل مبتنی بر پیشامد، یک پیشامد رواناب که ممکن است از چند ساعت تا چند روز به طول انجامد را مدل می­نماید. در حالی که یک مدل هیدرولوژیکی پیوسته زمانی یک دنباله از دوره­های زمانی را بدون توجه به اتفاق افتادن یا نیفتادن پیشامد رواناب مدل می­کند. شایان ذکر است که، یک پیشامد رواناب عبارت است از ازدیاد جریان رودخانه بر اثر بارش.

در نهایت مدل­هایی که تاکنون جهت شبیه­سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی توسعه داده شده­اند از یکی از این سه حالت خارج نیستند: 1) توزیعی[2]، 2) توده­ای[3] و 3) نیمه توزیعی[4]. مدل­های توده­ای بر این فرض استوارند که شرایط متوسط یا همگن در کل یا بخشی از یک حوضه حاکم است. مدل­های توده­ای به موقعیت مکانی تغییر مشخصات حساس نیستند؛ در حالی که مدل­های توزیعی موقعیت مکانی تغییر شرایط در حوضه را به حساب می­آورند[5].

[1] event

[2] distributed

[3] lumped

[4] Semi-distributed

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت