مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP-پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

3-1  مقدمه

در گذشته اقدامات توسعه و مدیریت منابع آب به صورت یک بعدی بررسی می­گردید. تجربیات نشان می­دهد که با نگرش تک بعدی به مسائل مدیریت آب نمی­توان پیچیدگی­های موجود در آنها را بررسی نمود و قطعا اقدامات مبتنی بر بخشی نگری تأثیرات نامناسبی بر توسعه پایدار حوضه خواهد داشت. این مهم، ضرورت جامع نگری در حل مسئله را نشان می دهد که در این زمینه در فصل­های گذشته توضیحاتی ارائه گردید.

تأثیر توسعه در بالادست حوضه رودخانه بر مصارف و تقاضای پایین­دست آن می­تواند یکی از زمینه های مطرح در جامع­نگری مدیریت منابع آب می­باشد؛ که  این موضوع در حیطه این تحقیق می­باشد. اقدامات توسعه­ای مد نظر در این تحقیق عبارتند از: مدیریت تقاضا، تغییر الگوی بهره برداری، تخصیص آب و احداث سد. ضرورت این اقدامات از آنجا ناشی می شود که تقاضای آب در بین بخش­های مختلف ماهیت رقابتی پیدا کرده است و اگر تمهیدات مناسبی در راستای برخورد صحیح با این پدیده صورت نگیرد مشکلاتی در آینده پیش خواهد آمد. در این تحقیق تاثیر این راهبردها از جهت تأمین تقاضای بخش­های صنعت، شرب، کشاورزی و همچنین تأثیر آن بر سدهای پایین دست و اثرات هیدرولوژیکی آنها مورد نظر است. حوضه گاماسیاب که یکی از زیر حوضه­های کرخه می­باشد مورد بررسی قرار گرفته و از نظر بعد زمانی مسأله در یک افق میان مدت در نظر گرفته شده است. در این فصل به معرفی حوضه و روش مدل­سازی آن خواهیم پرداخته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

  • 1