مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-7  پیشینه استفاده از مدل مدیریتی WEAP

اولین کاربرد WEAP برای مطالعه حوضه آرال سی در سال 1992 بوده است که این مدل در آن زمان محدودیت های زیادی داشت. Raskin و همکاران (1992) حوضه دریای آرال را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق مسئله اصلی، کاهش آب دریاچه آرال بر اثر برداشت بی رویه در بالادست است. به همین منظور با استفاده از نرم­افزار WEAP مطالعه­ای صورت گرفت که هدف آن ارزیابی وضعیت موجود بیلان آب و استراتژی های مدیریتی بود. سناریوهای مدیریتی عبارت بودند از: 1) تغییر الگوی مصرف، 2) مدیریت بهتر سیستم، 3) توسعه منابع جدید آب [8].

Rosegrant و همکاران در سال 2000 اقدام به مدل کردن حوضه رودخانه Maipo نمودند. برای این منظور از یک مدل جامع هیدرولوژیکی-اقتصادی که هم دارای چارچوب بهینه سازی و هم شبیه­سازی است، استفاده شده است. این مدل از یک شبکه گره-یال برای تخصیص جریان استفاده می­نماید. بخش بهینه­سازی آن مربوط به تابع هدف بیشینه کردن سود حاصل از کاربری­های آب است. شبیه­سازی در بخش­های مختلفی به کار رفته است، که عبارت­اند از: چرخه هیدرولوژیکی آب در حوضه، بیلان و انتقال نمک، و رفتار گیاه نسبت به کمیت آب، کیفیت نمک و تکنولوژی آبیاری. مدل برای افق زمانی کوتاه مدت (یک ساله) و با گامهای زمانی یک ماهه حل شده است. فرآیندهای موجود در مدل عبارتند از: بیلان و انتقال جریان و نمک در شبکه حوضه رودخانه، فرآیندهای آبیاری و زهکشی، توابع تولید محصول تحت تأثیر کمبود آب و شوری آب، تابع سود حاصل از مصارف درونی و مصارف بیرونی جریان همراه با انگیزه­های صرفه­جویی آب و کنترل نمک، سیستم مالیات و یارانه جهت تخصیص بهینه آب، بهبود ظرفیت­های آبیاری و حفاظت محیط زیست بهبود زیر ساخت­ها با ملاحظه سرمایه گذاری، قواعد نهادی و سیاست­های حاکم بر تخصیص آب. مدل با استفاده از روش تجزیه برای افق کوتاه مدت با گامهای زمانی یک ماهه حل شده است. از داده­های متوسط دوره بلند مدت برای بارش، تبخیر و تعرق گیاه و همچنین جریان استفاده شد[10].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران: