2-7-1-1)كاركردهای سه گانه آموزش عالی………………………….. 59
2-8) تجاربی از اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها ……….61
2-8-1) تجارب آمریکا …………………………61
2-8-2) تجارب کشورهای اروپایی………………………….. 63
2-9)تجارب دانشگاه های ایران…………………………. 65
2-10) سایر مطالعات انجام شده…………………………. 68
2-11) چهارچوب كلی بودجه ریزی عملیاتی برای یك دانشگاه………68
2-12) الزامات بودجه ریزی عملیاتی درنظام دانشگاهی ایران……….. 69
2-12-1) باور هیأت رئیسه دانشگاه به مدیریت علمی و سیستمی…….. 69
2-12-2)مدیریت استراتژیک دانشگاه براساس یك برنامه استراتژیک……. 69
2-12-3) مدیریت برمبنای هدف و نتیجه در واحدهای دانشگاهی………. 69
2-12-4) نهادینه سازی فرهنگ و برنامه بهره وری در دانشگاه…………… 70
2-12-5) بهره برداری از نظام جامع اطلاعات مدیریت دانشگاهی………. 70
2-13) مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ……………..71
2-14-1)توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی…………..81

پایان نامه و مقاله

2-14-2)اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی………………. 82
2-14-3) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی…………….. 84
2-14-4) برنامه ریزی استراتژیک…………………………… 85
2-14-5)مدیریت عملکرد ………………………… 98
2-14-6)مدیریت تحول…………………………. 117
2-14-7)سیستم هزینه یابی بر مبنای عملکرد…………………….. 128
1-14-7-1)تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………… 128
1-14-7-2)عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………. 131
2-14-8)نظام پاسخگویی و تشویق………………………….. 137
2-14-9)حسابرسی عملکرد…………………………. 140
2-14-10-1)هدف های حسابرسی عملكرد…………………………. 143
2-14-10-2) پرسش های كلیدی حسابرسی عملكرد………………. 144
2-14-10-3)اصول حسابرسی عملكرد…………………………. 144
2-14-10-4) تكنیك های حسابرسی عملكرد…………………………. 145
2-14-10-5)معیارهای حسابرسی عملکرد…………………………. 146
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه…………………………142
3-2) روش جمع آوری اطلاعات………………………… 151
3-3) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات……….. 151
3-4) سئوالات تحقیق………………………….. 152

یک مطلب دیگر :

3-5) فرضیات تحقیق………………………….. 159
3-6) جامعه آماری………………………….. 164
3-7) طراحی پرسش نامه…………………………. 165
3-8) روایی و پایایی پرسش نامه…………………………. 172
-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………… 173
3-9-1) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test)………………
3-9-2) آزمون فریدمن………………………….. 174
3-9-3) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy)……………
فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
4-1) مقدمه………………………….170
4-2) تحلیل داده ها …………………………178
4-2-1) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت……………. 178
4-2-2) آزمون فریدمن………………………….. 206
4-2-3) روش آنتروپی شانون…………………………. 215
فصل پنجم: جمع بندی و نتایج
نتایج تحلیل…………………………………….221
پیشنهادات ……………………………….232
چکیده:
با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان شیوه بودجه ریزی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. یکی از شیوه های نوین بودجه ریزی که چند سالی است در برخی کشورها در حال اجراست، بودجه ریزی عملیاتی است که به دنبال اثربخشی بودجه می باشد. در تعریف این شیوه بودجه ریزی می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد.
در این تحقیق با بررسی سوابق اجرای این مدل در کشورهای مختلف، عناصر بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردیده است و با در نظر گرفتن نقش عناصر در بودجه ریزی، به تشریح مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است. این مدل در بردارنده 6 عنصر اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، پایش و اشراف، نظام پاسخگویی و تشویق و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و یک عنصر جانبی تحت عنوان حسابرسی عملکرد و مؤلفه های مرتبط با هر یک(در مجموع 53 مؤلفه) می باشد. در این تحقیق پس از طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی، بررسی امکان پیاده سازی آن در دانشگاه امام صادق علیه السلام مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت از آزمون های فرضیه نتیجه گرفته شده است که امکان پیاده سازی مدل در دانشگاه وجود دارد.
در ادامه نیز به بررسی رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بین این عناصر می باشد. از سوی دیگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته است. در این بین بالاترین وزن را مدیریت عملکرد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کمترین وزن را برنامه ریزی استراتژیک و نظام پاسخگویی و تشویق دارا بوده است. از این مسئله می توان دریافت که عناصر برنامه ریزی استراتژیک و پاسخگویی، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.
فصل اول: کلیات

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *