1-4-2-2) سود انباشته………………………… 33
1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34
1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34
2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 35
2-4-2-2) سود سهمی…………………………. 35
1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی…………………………. 36
5-2-2) وام‌ بلندمدت………………………….. 37
1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت………………………….. 37
2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت………………………….. 38
1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی…….. 38
2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی……… 38
6-2-2) وام کوتاه‌مدت………………………….. 39
1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت………………………….. 39
2-6-2-2) شرایط وام………………………… 40
7-2-2) نوآوری در تأمین مالی…………………………. 41
3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه……… 41
1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی)……………………….. 42
1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه………………………… 43
1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی…………………………. 43
2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)………. 44
3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) ………45
1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی…………………………. 45
2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای……….. 47

پایان نامه و مقاله

4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته………………………… 47
2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)……. 48
1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه……. 49
2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی…………………………. 49
2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی…………………………. 50
2-3-2) ساختار سرمایه………………………… 50
1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه………………………… 51
2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه………… 52
1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص…………………………… 54
2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی…………………………. 55
3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی…………………………. 56
4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی…………………………. 57
4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها……………………….. 58
1-4-2) ایجاد………………………… 59
2-4-2) طفولیت………………………….. 59
3-4-2) رشد سریع………………………… 60
4-4-2) بلوغ………………………… 61
5-4-2) تكامل…………………………. 62
6-4-2) دوران پیری…………………………. 63

یک مطلب دیگر :

7-4-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر …..67
8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت……. 68
5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق…………………………. 69
1-5-2) تحقیقات خارجی…………………………. 69
2-5-2) تحقیقات داخلی…………………………. 72
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه………………………… 78
2-3- روش و نوع پژوهش………………………….. 78
3-3- جامعهی آماری…………………………. 79
4-3- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………. 79
5-3- روش و ابزار گردآوری داده ها………………. 80
6-3- سؤال پژوهش………………………….. 81
7-3- تدوین فرضیه ها……………………….. 81
9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………. 85
1-9-3- یافته‌های توصیفی…………………………. 85
2-9-3- یافته‌های استنباطی…………………………. 85
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4) مقدمه………………………… 90
2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق……… 91
3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها……………………….. 92
4-4) آزمون همبستگی…………………………. 93
5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………… 94
6-4) آزمون همخطی…………………………. 94
7-4) آزمون عدم خود همبستگی…………………………. 95
8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن………………………… 95
1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول………………………… 97
2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم………………………… 98
3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم………………………… 99
4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم………………………… 101
5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم………………………… 102
6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم………………………… 104
9-4) خلاصه نتایج…………………………. 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *