رتبه‌بندی واحد‌های کارا…………………………… 51
روش اندرسون –پیترسون……………………………. 52
شناسایی واحد كارآمد ضعیف……………………………… 54
خلاصه‌ی روش مدل سازی برای DEA……………………………..
نكات و توضیحاتی درباره‌ی DEA……………………………..
توانایی‌های DEA……………………………..
كاستی‌های DEA……………………………..
تفكر فازی…………………………….. 59
مجموعه‌های قطعی…………………………….. 66
مجموعه:گرادآیه ای معین از اشیاء……………………………. 66
زیر مجموعه……………………………. 66
مجموعه‌ی تهی…………………………….. 66
مجموعه‌ی مرجع……………………………. 66
عملگردهای مجموعه ای…………………………….. 66
تابع نشانگر……………………………. 67
تفاضل و تفاضل متقارن……………………………. 67
عدد اصلی و مجموعه‌ی توانی…………………………….. 67
مجموعه‌ی محدب…………………………….. 68
پوسته‌ی محدب…………………………….. 68
4-4- مفاهیم اصلی مجموعه‌های فازی…………………………….. 68
1-4-4- تابع عضویت…………………………….. 68
2-4-4- نمایش مجموعه‌های فازی…………………………….. 69
3-4-4- تكیه گاه، ارتفاع، بهنجار، و گذر……………………………. 69
4-4-4- زیر مجموعه‌ی فازی…………………………….. 70
5-4- عملگرهای مجموعه ای فازی…………………………….. 70
مجموعه‌ی فازی محدب…………………………….. 72
عدد اصلی…………………………….. 72

پایان نامه و مقاله

6-4- اصل گسترش……………………………… 72
7-4- اعداد فازی…………………………….. 74
عدد فازی مثلثی…………………………….. 75
فازی ذوزنقه ای…………………………….. 76
3-7-4- عملگرهای ریاضی بر بازه‌ها و اعداد فازی…………………………….. 76
رابطه‌ی فازی…………………………….. 78
محدودیت فازی…………………………….. 78
شبکه‌ی فازی…………………………….. 78
نظریه‌ی امکان و احتمال……………………………. 79
تبدیل واژه‌های زبانی به اعداد فازی…………………………….. 80
تبدیل اعداد فازب به اعداد قطعی…………………………….. 81
روش میانگین…………………………….. 82
کاربردهای نظریه‌ی فازی…………………………….. 84
برنامه ریزی خطی فازی…………………………….. 84
تحلیل پوششی داده‌های فازی…………………………….. 88
مدل اولیه‌ی CCR(داده بنیان) ……………………………91
مدل ثانویه‌ی CCR(داده بنیان) ……………………………91
مدل ثانویه‌ی BCC(داده بنیان)…………………………… 92
رویکرد رتبه‌بندی فازی…………………………….. 103

یک مطلب دیگر :

رویکرد امکان پذیری…………………………….. 104
فصل سوم: روش تحقیق…………………………….. 108
مقدمه…………………………….. 108
ویژگی‌های پژوهش علمی…………………………….. 108
فرایند پژوهش……………………………… 110
روش اجرای پژوهش……………………………… 113
مدلسازی…………………………….. 114
مدل فازی BCC……………………………..
جمع آوری داده‌ها و تعاریف عملیاتی…………………………….. 126
داده‌های فازی…………………………….. 132
مدل اجرا شده‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی……………. 133
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دفاع……………………………. 135
مقدمه…………………………. 135
تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………135
داده‌های مثلثی فازی…………………………….. 136
نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی………………. 143
نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی……………… 152
داده‌های قطعی…………………………….. 152
مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی…………………………….. 153
نتایج اجرا ……………………………154
مدل‌های بازده به مقیاس ثابت…………………………….. 154
مدل‌های بازده به مقیاس متغیر……………………….156
مدل‌های بازده به مقیاس کاهشی…………………………….. 160
فصل پنجم: نتیجه‌گیری…………………………….. 164
مقدمه………………………… 164
خلاصه……………………………. 164
نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی…………………………….. 165
برش‌های آلفا…………………………… 165
واحد‌های تصمیم‌گیری (کشورهای حوزه‌ی سند چشم انداز)………………. 166
نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی…………………………….. 167
مدل‌های بازده به مقیاس ثابت…………………………….. 167
مدل‌های بازده به مقیاس متغیر……………………………. 168
مدل‌های بازده به مقیاس کاهنده…………………………… 168
مدل‌های بازده به مقیاس فزاینده…………………………… 169
مقایسه‌ی مدل‌های قطعی و فازی…………………………….. 170
پیشنهادها…………………………… 171
پیشنهادهای پژوهشی…………………………….. 171
پیشنهادهای کاربردی…………………………172
محدودیت‌های پژوهش……………………………… 173
منابع و ماخذ……………………………. 175
چکیده:
مدل های تحلیل پوششی داده ها از دیرباز مورد استفاده ی متخصصان جهت سنجش ،مقایسه و بهبود کارایی بوده است. با در هم آمیختن مفاهیم علم مدیریت فازی ومدل های تحلیل پوششی داده ها ،مدلی جدید به وجود آمد که تحلیل پوششی داده های فازی نام گرفت.ابعاد مختلف این مدل روزبه روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در این پژوهش ابتداء مفاهیم اولیه ی مدل های تحلیل پوششی داده ها و مفاهیم علم مدیریت فازی بیان شده است و در ادامه تمامی مدل های تحلیل پوششی داده های فازی معرفی شده و یکی از این مدل ها جهت مقایسه ی کارایی اقتصادی و مدیریتی کشور های حوزه ی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که شامل بیست وشش کشور می باشد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به BCC بودن مدل فازی انتخابی ،از 8 مدل اندرسون – پیترسون که شامل فروض بازده به مقیاس ثابت،بازده به مقیاس متغیر ،بازده به مقیاس کاهشی و بازده به مقیاس افزایشی (داده بنیاد و ستانده بنیاد)بوده است،جهت مقایسه ی ثانویه استفاده شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل ها ،پیشنهادهایی برای کشور ایران جهت حضور مؤثر در میادین رقابتی اقتصادی منطقه ارائه شده است.
فصل اول: کلیات
مقدمه:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *