2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه……………………. 11
2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه……………………. 11
2-2-3) نظریه ساختار سرمایه……………………. 12
2-2-4) تعریف مدیریت مالی…………………….. 13
2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه……………………. 13
2-2-6) معیارهای ساختار سرمایه……………………. 15
2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمایه……………………. 15
2-2-8) انواع ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-9) تئوری ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-10) عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه …………………….26
2-2-11)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه……………………. 29
2-2-12) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه……………………. 32
2-3) نقدشوندگی……………………..42
2-3-1) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی…………………….. 34
2-3-2) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی…………………….. 35

پایان نامه و مقاله

2-4) ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی…………………….. 40

یک مطلب دیگر :

2-4-1) تاثیر مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 40
2-4-2) تاثیرات منفی و كم اهمیت……………………. 41
2-4-3) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 42
2-5) پیشینه تجربی تحقیق…………………….. 43
2-5-1) پژوهشهای داخلی…………………….. 43
2-5-2) پژوهشهای خارجی…………………….. 44
فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………… 47
3-1) مقدمه……………………. 48
3-2)‌ مدل تحقیق…………………….. 48
3-3) روش تحقیق……………………. 49
3-4) فرضیه‌های تحقیق…………………….. 50
3-4-1) فرضیه اصلی…………………….. 50
3-4-2) فرضیه‌های فرعی…………………….. 50
3-5) جامعه آماری و نمونه……………………. 50
3-6) قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مكانی)……………………. 51
3-6-1) قلمرو موضوعی…………………….51
3-6-2) قلمرو زمانی……………………. 51
3-6-3) قلمرو مكانی……………………. 51
3-7) روش و ابزار گردآوری داده‌ها …………………….51
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………….51
3-8-1) آمار توصیفی…………………….. 51
3-8-2) آمار استنباطی…………………….. 51
3-8-3) مقیاس متغیرهای تحقیق…………………….. 52

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *