2-4-6-  استراتژی سازمان. 24
2-7- تبیین نظام جبران خدمات.. 25
2-7-1-اهداف جبران خدمات.. 27
2-7-1-1 – مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات.. 27
۲-7-2- سیاست‌ها 28
2-7-3- توازن ثبات، قابلیت رقابت، مشاركت و اداره 29
2-8- فنون پرداخت.. 30
2-8-1- قابلیت رقابت خارجی: سطح پرداخت.. 30
2-9-تأثیر سطح پرداخت.. 31
2-10-ساختارهای پرداخت.. 32
2-10-1- ساختارهای مبتنی بر ویژگی‌های كاركنان. 32
2-10-2-ساختار مبتنی بر شغل. 33
2-11-فلسفه‌های جبران خدمات.. 34
2-12- رویكردهای مختلف به سیستم جبران خدمت.. 35
2-13- تبیین اشكال پرداخت.. 36
2-13-1- عوامل تعیین‌کننده جبران خدمات مالی. 39
2-13-1-1- پرداخت مبتنی بر عملكرد 42
2-13-1-2-برنامه‌های پرداخت برای عملكرد 43
2-13-1-3-برنامه‌های خاص پرداخت برای عملكرد: 43
2-13-1-4- پرداخت‌های تشویقی متغیر. 43
2-13-1-5-انواع پرداخت‌های متغیر. 44
2-13-1-6- شرایط مورد نیاز برای اعمال مشوق‌های فردی. 45
2-13-1-7- برنامه‌های تشویق فردی: مزایا و معایب.. 45
2-13-1-8- انواع پرداخت‌های متغییرتیمی گروهی. 46
2-13-1-9-زمان‌بندی این پرداخت‌ها 48
2-13-1-10- شرایط مورد نیاز برای استفاده از پرداخت‌های متغیر تیمی. 48
2-13-1-11- برنامه‌های تشویق تیمی: مزایا و معایب.. 48

پایان نامه و مقاله

2-14- استراتژی جبران خدمات گروه‌های خاص… 49
2-14-1- طرح حقوق. 50
2-14-2- طرح حق‌العمل. 50
2-14-3- طرح تركیبی. 51
2-15-انواع پرداخت‌های متغییرسازمانی. 52
2-15-1- موفقیت و شکست این نوع پرداخت‌ها 53
2-16- رهنمودهایی برای موفقیت برنامه‌های پرداخت متغیر. 54
2-16-1- طبقه‌بندی مزایا 55
2-17- بهرهوری. 57
2-18- اهمیت بهره‌وری. 58
2-19- بررسی تاریخ بهره‌وری. 60
2-20- ضرورت بهره‌وری. 62
2-21- بهرهوری چیست؟ 63
2-22- تعریف بهره‌وری. 64
2-23- اصول بهره‌وری و رابطه آن باکیفیت.. 65
2-24-سطوح بهره‌وری. 68
2-25-ابزارهای اندازه‌گیری بهره‌وری. 69
2-26-عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری. 72
2-۲6-1- عوامل خارجی یا غیرقابل‌کنترل یا عوامل برون‌سازمانی. 72

یک مطلب دیگر :

۲-۲6-۲-عوامل داخلی یا قابل‌کنترل یا عوامل درون سازمانی. 72
2-26-2-1- عوامل سخت‌افزاری. 72
۲-۲6-2-۲- عوامل نرم‌افزاری. 72
2-26-2-3- عوامل انسان افزاری یا مغز افزاری. 72
2-27- موانع و مشكلات محیطی بهبود بهره وری. 76
2-28- موانع و مشكلات سازمانی بهبود بهره‌وری. 77
2-29-موانع فردی بهبود بهره‌وری. 78
2-30-تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری. 78
2-31- نقش پاداش در بهره‌وری. 81
2-32-بهره‌وری و مدیریت.. 81
2-33-پیشینه پژوهش… 82
2-33-1- تحقیقات داخلی. 82
2-33-2- تحقیقات خارجی. 83
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 85
3- 1- روش تحقیق. 85
3-2- جامعه آماری. 85
3-3- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری. 87
3-4-  ابزار پژوهش… 87
3-4-1- پرسشنامه نظام جبران خدمات.. 87
3-4-2- پرسشنامه نظام بهره‌وری نیروی انسانی. 88
3-5-  روایی پژوهش… 88
3-6-پایایی پرسشنامه 88
3-7- روش جمع آوری اطلاعات.. 89
3-8- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها 89
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 93
4-1 – بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی. 93
4-1-1- جنسیت.. 93
4-1-2-  میزان تحصیلات.. 94
4-1-3 –  سن. 95
4-1-4- سنوات خدمت.. 96
4-2-آزمون فرضیات تحقیق. 97
4-2– 1- آزمون فرضیه اول. 97
4-2-2-آزمون فرضیه دوم 98
4-2-3 -آزمون فرضیه سوم 99
4-2-4 -آزمون فرضیه چهارم 100
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 103
5-1- خلاصه بحث و  نتیجه گیری. 103
5-2- نتیجه گیری. 107
5-3- پیشنهادهای اجرایی (کاربردی) 109
5-3-1 پیشنهادات مربوط به فرضیه 1. 109
5-3-1. پیشنهادهای مربوط به فرضیه 2. 110
5-3-2. پیشنهادهای مربوط به فرضیه 3. 111
5-3-3. پیشنهادهای مربوط به فرضیه 4. 111
5-3-4. پیشنهادات آتی. 111
5-4- محدودیت های پژوهش… 112
پیوست ها 113

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *