2-1-3-4-1- مکاتب تجویزی. 56
2-1-3-4-2- مکاتب توصیفی. 57
2-1-3-5- طبقه بندی استیسی.. 57
2-1-3-5-1- تئوری انتخاب استراتژیک.. 57
2-1-3-5-2- سازمان یادگیرنده 58
2-2- مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک.. 59
2-2-1- تقدم استراتژی بر برنامه‌ریزی. 59
2-2-2- جایگاه شناخت شناسه‌ی برنامه ریزی. 61
2-2-3- ظرفیت استراتژیک.. 62
2-2-4- عوامل مؤثر درشکست استراتژی. 63
2-2-5- اندیشه استراتژیک.. 65
2-2-5-1- تعریف اندیشه‌ی استراتژیک… 65
2-2-5-2- عوامل مؤثر بر اندیشه استراتژیک… 66
2-2-6- برنامه ریزی استراتژیک در حقیقت استراتژیک نیست.. 67
2-2-7- مشکلات برنامه‌ریزی رسمی. 68
2-2-7-1- سفسطه‌ی پیش‌بینی حتمی.. 68
2-2-7-2- جدایی طراحی از اجرا 69
2-2-7-3- تفكر غیرخطی.. 70
2-3- تفکر استراتژیک.. 73
2-3-1- ضرورت تفکر استراتژیک.. 73
2-3-2- تعریف تفكر. 73
2-3-2-1- تعریف تفکر. 73
2-3-2-2- ویژگی‌های تفکر. 77
2-3-2-3- مزایای تفکر. 81
2-3-2-4- تفکر همگرا و واگرا 82
2-3-2-5- تفکر انتقادی.. 84
2-3-2-5-1- تعاریف تفکر انتقادی. 84
2-3-2-5-2- تعاریف و نظریه‌های مبتنی بر روانشناسی.. 86
2-3-2-5-3- تعاریف مبتنی بر فلسفه 87
2-3-3- تفکر استراتژیک.. 88
2-3-5- فرایند تفکر استراتژیک.. 92
2-3-6- کارکرد تفکر استراتژیک.. 93
2-3-7- سطوح تفکر استراتژیک درسازمان وارتباط با مدیریت دانش… 95
2-3-8- عوامل زمینه‌ای موثر بر تفکر استراتژیک و ارتباط با مدیریت دانش… 97
2-3-9- رویکردهای تفکر استراتژیک وجایگاه مدیریت دانش در هر رویکرد 100
2-3-9-1- هرگونه تفكر درباره استراتژی، تفكر استراتژیک است. 100
2-3-9-2- تفكر استراتژیک مربوط به مرحله تدوین استراتژی در برنامه‌ریزی استراتژیک است. 101
2-3-9-3- برنامه ریزی استراتژیک در طی زمان به تفكر استراتژیک تكامل یافته است. 102
2-3-9-4- تفکر استراتژیک تحلیلی است. 103

پایان نامه و مقاله

2-3-9-5- برنامه‌ریزی استراتژیک و تفكر استراتژیک دو سبك تفكر مجزا هستند و تفكر استراتژیک باید قبل از برنامه‌ریزی استراتژیک مطرح شود. 106
2-3-9-6- تفكر استراتژیک یادگیری دو حلقه‌ای است. 109
2-3-9-7- ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود تفکر استراتژیک است. 114
2-3-9-8- استراتژی به عنوان تلفیقی از تحلیل و فرایند. 116
2-4- عوامل فرایندی تفکر استراتژیک.. 118
2-4-1- نیت استراتژیک.. 118
2-4-1-1- نیت استراتژیک: 118
5- بازپس‌گیری منابع از بازار در كوتاه‌ترین زمان ممكن.. 123
2-4-1-2- چشمانداز مشترك: ایجاد حس پایبندی در گروه با خلق تصویری مشترك از آیندهای كه در پی آن هستیم‌ و تدوین اصول و اقدام 123
2-4-2- تفكر سیستمی و یادگیری. 125
2-4-2-1- تعریف سیستم. 125
2-4-2-2-یادگیری.. 129
2-4-2-3- تعریف مدیریت دانش… 130
2-4-2-4- طبقه بندی ابعاد دانش سازمانی.. 131
2-4-2-5- سازمان یادگیرنده 131
2-4-2-6- منحنی یادگیری و صرفه‌های مقیاس… 135
2-4-2-7- یادگیری و پویایی‌شناسی سیستم‌ها 136
2-4-2-8- یادگیری فرایندی است بازخوردی.. 137
2-4-2-9- مدل‌های ذهنی.. 140
2-4-2-10- ادراک.. 144
2-4-2-11- هوش سازمانی.. 146
2-4-3- انعطاف پذیری استراتژیک.. 148
2-3-4-1-تعریف انعطاف پذیری سازمانی.. 150
2-4-3-1- چابكی استراتژیك: یك چالش… 154
2-4-3-2- سیالی منابع. 154
2-4-3-3- توانمندی‌های كلیدی در برپایی چابكی استراتژیك… 155
2-4-3-4- منابع حبس شده 156
2-4-4- خلاقیت.. 157

یک مطلب دیگر :

2-4-5- تشخیص استراتژیک.. 160
2-4-5-1-خصلت تهاجمی استراتژیک… 160
فصل سوم 164
3-1- مقدمه 165
3-2- روش تحقیق. 166
3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 167
3-4- قلمروهای تحقیق. 167
3-5- متغیرهای تحقیق. 167
3-6- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 168
3-7- ابزار جمع آوری داده های تحقیق. 170
3-8- مقیاس ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه) تحقیق. 173
3-9- روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری. 175
3-9-1- روایی (اعتبار) ابزار اندازه‌گیری. 175
3-9-2- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری. 176
3-10- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 177
3-11- خلاصه فصل. 178
فصل چهارم 179
4-1- پیچیدگی. 180
4-2- تازگی نسبی. 184
4-3- شفافیت محیطی. 189
4-4- سرعت تغییر محیطی. 195
4-5- رابطه بین پیچیدگی محیطی و تفکر استراتژیک.. 208
4-6- رابطه بین تازگی نسبی محیط و تفکر استراتژیک.. 208
4-7- رابطه بین شفافیت محیط و تفکر استراتژیک.. 209
4-8- رابطه بین سرعت تغییرات محیطی و تفکر استراتژیک.. 209
4-9- ماتریس همبستگی متغییرهای تحقیق. 210
4-10- رگرسیون چند متغیره 211
فصل پنجم. 214
5-1-یافته ها 215
5-1-1- فرضیه اول تحقیق: 215
5-1-2- فرضیه دوم تحقیق: 216
5-1-3- فرضیه سوم تحقیق: 216
5-1-4- فرضیه چهارم: 217
5-2-پیشنهادات.. 218
فرایند شناسایی مسأله استراتژیک عبارت است از: 221
گام اول. 221
گام دوم 222
گام سوم 222
5-2-2-  مدیریت  علایم ضعیف محیطی. 223
فهرست منابع فارسی: 226
فهرست منابع لاتین. 228
پیوست‌.. 234
پرسشنامه 234
چکیده:
پیچیدگی محیط فعالیت سازمان‌ها درعرصه تقاضای بازار، رقبا و فناوری و تازگی نسبی در چالش‌های پی در پی که آنها در محیط خود با آن مواجه می‌شوند منجر به دشوارشدن تصمیم­گیری شده است. تفکر استراتژیک در برگیرنده خلاقیت، کاوش و درک ناپیوستگی در سازمان و محیط آن است، لذا در پژوهش‌های بسیاری به اهمیت دارا بودن قابلیت تفكر استراتژیك برای مدیران اشاره شده است. هدف از پایان نامه حاضر بررسی اثرات مؤلفه‌های محیطی بر تفکر استراتژیک دربنگاه‌های اقتصادی است. تفکر استراتژیک به عنوان یك فرایند تعاملی پیچیده تحت تأثیر عوامل و متغیرهای گوناگون است كه تلاطم محیطی از مهم‌ترین این عوامل به شمار می‌آیند. تلاطم محیط معیاری مرکب از تغییرپذیری و آینده نگری در محیط فعالیت بنگاه‌هاست که با چهار مشخصه‌ی پیچیدگی محیط، تازگی نسبی چالش‌های پی در پی محیط، شفافیت و میزان روشن بودن آینده و سرعت تغییر مؤلفه‌های محیط مشخص می‌شود.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *