2-2-2-1) شایستگی های محوری.. 28
2-2-2-2) شایستگى‌هاى رهبری.. 29
2-2-2-3) شایستگی شغلی.. 29
2-2-3) رویکردها و الگوهای شایستگی.. 30
2-2-4) مدلهای مختلف شایستگی.. 32
2-2-5) رویکردهای تعیین شایستگی‌ها 36
2-2-6) مدل مفهومی پژوهش…. 42
2-3) بخش سوم پیشینه پژوهش… 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه. 47
3- 2) فرآیند اجرایی تحقیق.. 47
3 – 3) روش اجرای تحقیق.. 47

پایان نامه و مقاله

3- 4) جامعه و نمونه آماری.. 48
3-5) روش جمع آوری داده ها 49
3 – 6) ابزار جمع‌آوری داده ها 49
3- 7) روائی ابزار سنجش… 50
3- 8 ) پایائی ابزار سنجش… 50
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4) تجزیه و تحلیل.. 54
4-1) توصیف متغیر های تحقیق.. 54
4-1-1) جنسیت… 55

یک مطلب دیگر :

4-1-2) تحصیلات… 56
4-1-3) سن.. 57
4-1-4) سابقه. 58
4-1-5) اشتیاق شغلی.. 59
4-1-6) شایستگی رهبر. 60
4-1-7) درستی رهبر. 61
4-1-8) تفکر استراتژیک رهبر. 62
4-1-9) توسعه سازمان توسط رهبر. 63
4-1-10) همکاری رهبر. 64
4-1-11) خودآگاهی رهبر. 65
4- 2) آزمون فرضیه های تحقیق.. 66
4-2-1) آزمون فرضیه اول. 66
4-2-2) آزمون فرضیه دوم. 67
4-2-3)آزمون فرضیه سوم. 68
4-2-4) آزمون فرضیه چهارم. 69
4-2-5) آزمون فرضیه پنجم. 70
4-2-6) آزمون فرضیه ششم. 71
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1) مقدمه. 75
5-2) نتیجه گیری آمار توصیفی.. 75
5-3) نتایج آمار استنباطی.. 76
5-4) بحث… 77
5-5) پیشنهادات تحقیق.. 77

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *